Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-0851-17.09.2012,31.01.2014-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 16912 -րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերում «չհրապարակելը» բառից հետո լրացնել «կամ դրանք ոչ ամբողջական ծավալով հրապարակելը» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 16913 -րդ հոդվածի 1-ին մասում «պետական մարմնի սահմանած» բառերը փոխարինել «օրենսդրությամբ սահմանված» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 2442 -րդ հոդվածի 1-ին մասում` «16912 -րդ » եւ «16913 -րդ» թվերից հետո լրացնել «(բացառությամբ սույն օրենսգրքի 24412 -րդ եւ 24416 -րդ հոդվածներով  սահմանված դեպքերի)» բառերը:

Հոդված 4. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 24416 -րդ հոդվածով՝

«Հոդված 24416 . Պետական լիազոր մարմինները

Օրենքով սահմանված դեպքերում ֆինանսական հաշվետվությունները համապատասխան պետական լիազոր մարմիններ ներկայացնելու պահանջի առկայության դեպքում այդ մարմինները քննում են սույն օրենսգրքի 16912 -րդ, 16913 -րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:

Պետական լիազոր մարմինների անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու եւ վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն համապատասխան պետական մարմինները, որոնց անունից վարչական տույժեր նշանակում է պետական մարմնի ղեկավարը:»:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: