Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-329-19.09.2013,21.02.2014-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիuի 3-ի ՀO-401-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունում «հաստատություններում» բառը փոխարինել «հաստատությունում» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «իրավասություն ունեցող անձը» բառերը փոխարինել «կամ որպես սովորող հրամանագրելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը» բառերով:

Հոդված 3 . Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
«2.2. Ոստիկանության ծառայողին սույն օրենքի 60.1-ին հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնների նշանակելիս շնորհվում է քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնի համար նախատեսված քաղաքացիական հատուկ ծառայության դասային աստիճան: Եթե ոստիկանության ծառայողի կոչումն ավելի բարձր է քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնին համապատասխանող դասային աստիճանից, ապա շնորհվում է քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված առավելագույն դասային աստիճան:
Քաղաքացիական ծառայողին սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոնի նշանակելիս շնորհվում է քաղաքացիական հատուկ ծառայության դասային աստիճանին համապատասխան ոստիկանության կոչում, բայց ոչ ավելի, քան տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված առավելագույն կոչումը: Եթե քաղաքացիական ծառայողը նախկինում ունեցել է ոստիկանության ավելի բարձր կոչում, ապա սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոնի նշանակվելիս այն պահպանվում է:»:
Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասը «Հայաստանի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «18-ից» բառով.
2) 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
«2. Առանձին մասնագիտություններով ոստիկանությունում պաշտոնի կարող են նշանակվել «Ոստիկան» եւ «Ոստիկան-սպա» մասնագիտական որակավորումներից տարբերվող այլ մասնագիտական որակավորում ունեցող քաղաքացիները` վերապատրաստման արդյունքներով: Առանձին մասնագիտություններով ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար կարող են սահմանվել տարիքային ավելի բարձր սահմանափակումներ: Այդ մասնագիտությունների, մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանների եւ պաշտոնների ցանկը եւ դրանց համար նախատեսված առավելագույն տարիքային սահմանափակումները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս.

«3.1. Ոստիկանության ավագ եւ գլխավոր խմբերի պաշտոններում առանձին մասնագիտություններով կարող են նշանակվել նաեւ համապատասխան մասնագիտության գծով բակալավրի որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող քաղաքացիները: Այդ մասնագիտությունների եւ պաշտոնների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:».

2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ նախադասությամբ. «Ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողն իր ցանկությամբ կարող է փոխադրվել այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր` անկախ տվյալ պաշտոնում ծառայելու ժամանակահատվածից:»:

Հոդված 7. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1) զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք կամ առաջխաղացման կարգով այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր՝ ոստիկանության տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո, կրտսեր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների փոխադրման դեպքում` առնվազն վեց ամիս ծառայելուց հետո, իսկ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ` մինչեւ սահմանված ժամկետները լրանալը:»:

Հոդված 8 . Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
«8) օրենքով սահմանված կարգով իր եկամուտների հայտարարագիրը ներկայացնելը:»:

Հոդված 9. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասում`
1) առաջին պարբերությունում «հաստատությունների» բառը փոխարինել «հաստատության» բառով.
2) երկրորդ պարբերությունից հանել «անձնական համար եւ» բառերը:

Հոդված 10. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ. «Ծառայողի ցանկությամբ ամենամյա արձակուրդը կարող է տրամադրվել մասերով, յուրաքանչյուրը` 15 օր տեւողությամբ:»:

Հոդված 11. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «հաստատություններում» բառը փոխարինել «հաստատությունում» բառով, իսկ «1-3-րդ կետերով» բառերը` «1-3-րդ, 6.1-ին, 7-րդ կետերով եւ երկրորդ մասով» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 42-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 2-րդ մասը «1-2-րդ» բառերից հետո լրացնել «եւ 7-րդ» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 45-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասում`

ա. 6-րդ կետի «5-7-րդ» թվերը փոխարինել «6-7-րդ» թվերով.

բ. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11.2 կետով.

«11.2) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունից ազատվելու դեպքում, բացառությամբ կադրերի գործող ռեզերվում գտնվող ծառայողների.».

2)   լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.1 մասով.

«1.1. Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարն իրավունք ունի նաեւ ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելու դիտավորյալ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարք կատարած ոստիկանության այն ծառայողին, ում նկատմամբ քրեական գործի վարույթը կարճվել կամ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է ոչ արդարացման հիմքերով:»:

Հոդված 14. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «5-րդ կամ 6-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «6-րդ կետով» բառերով, իսկ «տույժերի» բառը` «տույժի» բառով:

Հոդված 15 . Օրենքի 47-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 47. Ոստիկանությունում ծառայության տարիքային սահմանափակումները

1. Ոստիկանությունում բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող, ինչպես նաեւ բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների համար սահմանվում են ծառայության հետեւյալ տարիքային սահմանափակումները.
 

Ծառայության սահմանային տարիքը  Ծառայության ժամկետի հնարավոր երկարաձգման ժամանակահատվածը  Պաշտոնը կամ պաշտոնների խումբը
պետական կառավարման մարմնի ղեկավար
60
մինչեւ 5 տարի
պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ,
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատար, քննչական գլխավոր վարչության պետ
60
մինչեւ 3 տարի
ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող եւ ոստիկանության բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայորներ
60
մինչեւ 3 տարի

2. Ոստիկանության բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից:

3. Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող եւ ոստիկանության բարձրագույն կոչում ունեցող ծառայողների ծառայության ժամկետը երկարաձգվում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի համաձայնությամբ:

4. Ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող՝ 50 տարին լրացած եւ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած ոստիկանության ծառայողն իր ցանկությամբ կարող է շարունակել ծառայությունը ոստիկանությունում մինչեւ սույն հոդվածի 5-րդ եւ 6-րդ մասերով նախատեսված ծառայության սահմանային տարիքը, եթե պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը որոշում չի կայացրել նրան ազատել ոստիկանությունում ծառայությունից՝ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ:

5. Ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին եւ կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար սահմանվում են ծառայության հետեւյալ տարիքային սահմանափակումները.
 
 

Պաշտոնը կամ պաշտոնների խումբը Ծառայության սահմանային տարիքը

ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններ
62
ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոններ 58
ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններ 58
ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոններ 55

6. Ոստիկանությունում քննչական, փորձաքրեագիտական, պրոֆեսորադասախոսական, ծրագրավորման եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, լրատվական, գիտահետազոտական, բժշկական բնույթի մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները, ինչպես նաեւ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի խորհրդականի եւ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալի խորհրդականի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները կարող են ոստիկանությունում ծառայությունը շարունակել մինչեւ 65 տարին լրանալը:

7. Սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետին համապատասխան, ոստիկանության ծառայողը ոստիկանությունում ծառայությունից ազատվում է սույն հոդվածով սահմանված ծառայության սահմանային տարիքը լրանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:»:

Հոդված 16. Օրենքի 50-րդ հոդվածից հանել «ինչպես նաեւ» բառերը:

Հոդված 17. Օրենքի 54-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 55-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասի «մեկ տարվա» բառերը փոխարինել «երկու տարվա» բառերով.

2) 5-րդ մասը «հաստատությունում» բառից հետո լրացնել «ոստիկանության» բառով.

3) հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7.1-ին մասով.

«7.1. Տվյալ ուսումնական տարվա դիմորդների ընտրության եւ ընդունելության ստուգումների եւ քննությունների կազմակերպման եւ ընթացքի վերահսկման նպատակով պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով ստեղծվում են մանդատային եւ ընդունող հանձնաժողովներ, որոնց գործունեության կարգերը սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:».

4)   10-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«10. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում պետական պատվերի շրջանակում բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներին պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը շնորհում է ոստիկանության լեյտենանտի կոչում:»:

Հոդված 19 . Օրենքի 60.2-րդ հոդվածի 6-րդ մասը «հետո» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպքում» բառերով:

Հոդված 20. Օրենքի 60.5-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «բավարարում է» բառից հետո լրացնել «քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրի եւ» բառերով, իսկ «պահանջի» բառը փոխարինել «եւ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու պահանջների» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս.

«1.1. Քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի օրենքով սահմանված կարգի խախտումով պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած անձը:»:

Հոդված 21. Օրենքի 60.7-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Քաղաքացիական հատուկ ծառայության թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում առնվազն երկամսյա ժամկետում, մինչեւ տվյալ պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարելը, տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իրավասու է տվյալ թափուր պաշտոնում նշանակել ՝

1)   այն քաղաքացիական ծառայողին կամ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձին կամ քաղաքացիական հատուկ ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված այն քաղաքացիական ծառայողին, որը միաժամանակ՝

ա) բավարարում է տվյալ թափուր պաշտոնի անձնագրի պահանջները,

բ) այդ մասին տվել է գրավոր համաձայնություն:»:

Հոդված 22. Օրենքի 60.8-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասում «11-րդ հոդվածով (բացառությամբ տարիքային պահանջի)» բառերը փոխարինել «60.5-րդ հոդվածով» բառերով.

2) 8-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3) ոստիկանության, այդ թվում` համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն (մասնագիտական հարցեր):»:

Հոդված 23. Օրենքի 60.9-րդ հոդվածի 1-ին մասը «անձն անփոփոխելի է» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի» բառերով:

Հոդված 24. Օրենքի 60.27-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 6-րդ կետում «արդյունքները» բառը փոխարինել «արդյունքում սույն օրենքի 60.13-րդ հոդվածի 24-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված որոշում կայացնելը» բառերով.

2) 3-րդ մասում «2.21-րդ կետով» բառերը փոխարինել «2-րդից 21-րդ կետերով» բառերով:

Հոդված 25. Եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը, բացառությամբ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի դրույթները տարածվում են նաեւ մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:

3. Սույն օրենքից բխող իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում:
 

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների ընդունման


1. Ընթացիկ իրավիճակը եւ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած թերությունները շտկելու անհրաժեշտությամբ եւ նպատակ ունի բարձրացնել ոստիկանությունում ծառայության կազմակերպման արդյունավետությունը:

Ներկայումս ՀՀ ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար առավելագույն տարիք է սահմանված 30 տարեկանը, սակայն նախատեսված չէ ծառայության անցնելու նվազագույն տարիքային շեմը: Նախագծով նախատեսվում է սահմանել ծառայության անցնելու նվազագույն տարիքը: Բացի այդ, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 2011թ. դեկտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում ոստիկանության ծառայողին պաշտոնի նշանակելու պայմանները լրացվեցին նաեւ մասնագիտական կրթության ցենզով, որի պարագայում առանձին մասնագիտությունների գծով ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների առաջխաղացման ժամանակ օրենսդրական խոչընդոտներ կառաջանան:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Օրինագծերի փաթեթով նախատեսվում է կանոնակարգել ոստիկանությունում ծառայության անցնելու հետ կապված, ինչպես նաեւ ծառայության ընթացքում առաջ եկող որոշակի հարցեր: Մասնավորապես, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է ոստիկանությունում ծառայության անցնելու նվազագույն տարիք սահմանել 18 տարին` հաշվի առնելով ոստիկանությունում ծառայության առանձնահատկությունները:

Նախատեսվում է առանձին մասնագիտություններով ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար տարիքային ավելի բարձր սահմանափակումներ սահմանելու լիազորություն տալ ՀՀ կառավարությանը: Բացի այդ, նախագծով առանձին մասնագիտություններով ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին հնարավորություն է ընձեռվում համապատասխան մասնագիտության գծով (ոչ ոստիկանական որակավորմամբ) ոստիկանության ավագ եւ գլխավոր խմբերի պաշտոններում նշանակվելու համար: Գործող օրենքով այդ հնարավորությունը բացառված է, եւ առանձին մասնագիտություններով ոստիկանությունում ծառայության ընդունվող քաղաքացիները կարող են ծառայել միայն կրտսեր եւ միջին խմբերի պաշտոններում: Ստեղծված իրավիճակում խոչընդոտներ են առաջանում վերջիններիս առաջխաղացման պարագայում:

Հստակեցվում են ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին այլ պաշտոնի տեղափոխելու համար անհրաժեշտ ծառայության ժամկետի առկայության պահանջը: Այսպես` առանց ծառայողի համաձայնության, ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, կրտսեր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողներին հնարավոր կլինի զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք կամ առաջխաղացման կարգով այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր փոխադրել՝ ոստիկանության տվյալ պաշտոնում առնվազն վեց ամիս ծառայելուց հետո (գործող օրենքով սահմանված է մեկ տարին), իսկ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ` մինչեւ սահմանված ժամկետը լրանալը: Ինչ վերաբերում է կրտսեր խմբի ծառայողի ցանկությամբ այլ պաշտոնի կամ ծառայության այլ վայր տեղափոխվելուն, ապա նախագծի համաձայն` այս դեպքում տվյալ պաշտոնում ծառայելու ժամանակահատվածը փոխադրման համար որոշիչ պայման չի հանդիսանալու: Նշված փոփոխությունը կատարվում է կրտսեր խմբի պաշտոններում նշանակումներն առավել օպերատիվ եւ արդյունավետ կատարելու նպատակով: Քանի որ կադրային տեղաշարժերը կրտսեր խմբում ավելի հաճախ են կատարվում, ինչը պայմանավորված է, մասնավորապես, ծառայողներին իրենց բնակության վայրում ծառայության նշանակելու անհրաժեշտությամբ, հետեւապես նպատակահարմար է տվյալ ծառայողին այլ պաշտոնի եւ ծառայության այլ վայր տեղափոխելու համար ժամկետային սահմանափակումներ չկիրառել:

Նախատեսվում է օրենքի 27-րդ հոդվածից հանել ոստիկանության ծառայողին անձնական համար տալու վերաբերյալ պահանջը: Նախկինում ոստիկանության ծառայողներին տրվում էին անձնական համարով ժետոններ, որոնք նախատեսված էին դժբախտ պատահարների դեպքում ծառայողներին նույնականացնելու համար, սակայն օրենքի ընդունումից մինչ օրս դրանք չեն կիրառվել, եւ դրանց անհրաժեշտությունն, ըստ էության, այլեւս չկա: Բացի այդ, անձնական համարը նշվում է միայն ծառայողի անձնական գործում եւ այլ կիրառություն չունի, ինչպես նաեւ չի առնչվում հասարակական կարգի պահպանությանը ներգրավված ծառայողների համազգեստին փակցվող ոստիկանության ծառայողին անձնապես նույնականացնելու հնարավորություն տվող տարբերանշաններին («Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդված):

Նախագծով նախատեսվում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին լիազորություն տալ ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելու նաեւ դիտավորյալ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարք կատարած ոստիկանության այն ծառայողին, ում նկատմամբ քրեական գործի վարույթը կարճվել կամ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է ոչ արդարացման հիմքերով, ինչը պայմանավորվում է նրանց կողմից կատարված արարքների բնույթով: Նշված փոփոխությունը նպատակ ունի ոստիկանությունում ապահովելու առավելագույնս անբասիր վարքագծի տեր ծառայողների առկայություն:

Նախագծով վերանայվում են նաեւ ոստիկանությունում ծառայության տարիքային սահմանափակումները, ինչը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կառավարելու եւ օգտագործելու մարդկային ռեսուրսները:

Կատարվող փոփոխությունների արդյունքում ոստիկանության ծառայողները ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում «Ոստիկանության բակալավր» մասնագիտական որակավորում կարող են ստանալ «Ոստիկան-սպա» մասնագիտական որակավորում ստանալուց հետո ոստիկանությունում ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ ունենալու դեպքում (գործող մեկ տարվա փոխարեն), քանի որ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջում ուսումնառության ժամկետը 2 տարի է, եւ նպատակահարմար է, որ ոստիկանության ծառայողները բավարար մասնագիտական ծառայության ստաժ ունենալուց հետո միայն կարողանան շարունակել ուսումնառությունը:

Նախատեսվում է ոստիկանության ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու լիազորություն տալ ՀՀ ոստիկանության պետին: Ներկայումս այդ պահանջները սահմանված են ՀՀ կառավարության որոշմամբ:

Նախագծով նախատեսվում է ոստիկանությունում քաղաքացիական հատուկ ծառայության անցնող քաղաքացիների համար հանել պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու պահանջը, բացառությամբ օրենքով սահմանված կարգի խախտումով պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցնելու դեպքերի: Փոփոխության արդյունքում հնարավոր կլինի քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոններում նշանակել «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով զինվորական ծառայությունից ազատված կամ տարկետում ունեցող քաղաքացիներին եւս:

«Ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով նախատեսվում է ծառայողական քննություն իրականացնող անձին ծառայողական քննությունը կասեցված լինելու դեպքում լրացուցիչ բացատրություններ վերցնելու կամ նյութերով այլ անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու հնարավորություն ընձեռել՝ առանց ծառայողական քննությունը վերսկսելու: Փոփոխությունը կատարվում է քրեադատավարական համապատասխան նորմի անալոգիայով, որի համաձայն քննիչը քրեական գործով վարույթը կասեցնելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարել համապատասխան քննչական գործողություններ:

Մյուս փոփոխությունները հիմնականում խմբագրական բնույթի են:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք եւ նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչության կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Օրինագծերի ընդունման արդյունքում կբարձրանա ոստիկանությունում մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը, առանձին մասնագիտություններով ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին հնարավորություն կընձեռվի նշանակվելու համապատասխան մասնագիտության գծով ոստիկանության ավագ եւ գլխավոր խմբերի պաշտոններում: Ընդհանուր առմամբ, նախագծերի ընդունման արդյունքում կբարձրանա ոստիկանությունում ծառայության կազմակերպման արդյունավետությունը: