Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-5601-05.09.2014-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգայինժողովիկանոնակարգ» ՀայաստանիՀանրապետության 2002 թվականի փետրվարի 20-ի ՀՕ-308 օրենքըլրացնելհետեւյալբովանդակությամբ՝ 103.2-րդհոդվածով.

«Հոդված 103.2 Կենտրոնականընտրականհանձնաժողովի հաղորդման ներկայացումըեւ քննարկումը

1.  Համապետական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո` 3 ամսվա ընթացքում, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա հանձնարարությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից որեւէ մեկն ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների վերլուծության, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ հաղորդմամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովում:

2. Ազգային ժողովի նախագահը հաղորդումը ստանալուց հետո՝ երկօրյա ժամկետում, այն դնում է շրջանառության մեջ եւ ընդգրկում է Ազգային ժողովի չորսօրյա նիստերի օրակարգի նախագծում:

3. Հաղորդումը քննարկվում է Ազգային ժողովի նիստում սույն օրենքի 55-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետեւյալ տարբերությամբ՝

1) մինչեւ 1 ժամ տեւողությամբ զեկուցմամբ հանդես է գալիս Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա հանձնարարությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից որեւէ մեկը.

2) հարակից զեկուցումներ չեն լինում.

3) հաղորդման քննարկումն ավարտվում է զեկուցողի եզրափակիչ ելույթով` առանց որեւէ փաստաթուղթ ընդունելու:»:

Հոդված 2. Սույնօրենքնուժիմեջէմտնումպաշտոնականհրապարակմանօրվանհաջորդողտասներորդօրը: