Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-5951-11.09.2014,07.11.2014-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 05-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 187-րդ հոդվածի`

1) վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «Վերանայման վարույթ հարուցելը»,

2) 1-ին մասում «կայացնում է դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում» բառերը փոխարինել «կայացնում է վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշում» բառերով,

3) 2-րդ մասում «Դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն» բառերը փոխարինել «Վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշումն» բառերով,

4) 3-րդ մասում «Դիմումը վարույթ ընդունելու որոշումն» բառերը փոխարինել «Վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշումն» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «մինչեւ դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը» բառերը փոխարինել «մինչեւ վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշում կայացնելը» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դիմումը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշումն ստանալուց հետո՝» բառերը փոխարինել «վերանայման վարույթ հարուցելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: