Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-8394-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀՕ-195-Ն օրենքի 28-րդ հոդվածը լրացնել 4-րդ մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«4. Ներդրումային ընկերության՝ որպես Ֆինանսական խմբի անդամ գործունեության նկատմամբ լրացուցիչ պահանջները սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման

Իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը

«Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Համաշխարհային բանկի «Զարգացման քաղաքականության գործառնություն-3» (ԶՔԳ-3) ծրագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններով, ինչպես նաեւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից “Safeguard Assessment” շրջանակներում ներկայացված առաջարկություններով, որոնք առնչվում են Կենտրոնական բանկում կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը եւ միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանելուն:

Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

Գլոբալիզացման պայմաններում ֆինանսական շուկաների զարգացումները նոր մարտահրավերներ են առաջացնում ֆինանսական կազմակերպությունները կարգավորող մարմինների համար: Այդպիսի մարտահրավերներից մեկն էլ ֆինանսական խմբերի ձեւավորման հետեւանքով ներխմբային ռիսկերի առաջացումն է, որոնց զսպման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում փոխկապակցված ֆինանսական կազմակերպություններին (այդ թվում՝ վերջիններիս մայր կազմակերպություններին) կարգավորել` որպես մեկ միասնական սուբյեկտ:

Առաջատար եվրոպական երկրներում ֆինանսական խմբերից առաջացող ռիսկերի զսպման նպատակով արդեն ներդրվել են կարգավորման եւ վերահսկողության մեխանիզմներ, ինչպես նաեւ լայնորեն կիրառվում են ֆինանսական խմբերի կարգավորման միջազգային ստանդարտացված մոտեցումներ:

Վերջին տարիներին ֆինանսական խմբեր են ձեւավորվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց՝ միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմները սահմանել օրենսդրական ակտերում:

Կենտրոնական բանկում գործող ներկա կառավարման կառուցվածքը, այն է՝ 7 անդամից բաղկացած խորհուրդ, որտեղ 2 անդամներն են միայն գործադիր (նախագահ եւ տեղակալ) չի կարող լիարժեք ապահովել արդյունավետ կառավարում՝ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներքո։ Որպես հիմնական ռիսկեր առանձնացվում են հետեւյալ խնդիրները.

1) ԿԲ նախագահի եւ տեղակալի կողմից (2 անձ) չի կարող կազմվել որեւէ կառավարման մարմին՝ այսպես կոչված «Management Board», որը կոլեգիալ որոշումներ կկայացնի։ Արդյունքում ԿԲ Նախագահը հնարավորություն չունի արդյունավետ պատվիրակել որոշակի գործառույթներ գործադիր այլ օղակի։

2) Աշխատանքների անընդհատության տեսանկյունից մեկ տեղակալի առկայությունը վտանգում է կազմակերպության բնականոն գործունեության անընդհատությունը:

3) Խորհրդում 5/2 հարաբերակցությունը չի կարող ապահովել արդյունավետ «շահերի բախում» ոչ գործադիր (non-executive) եւ գործադիր (executive) մարմինների միջեւ, մինչդեռ ըստ ԱՄՀ-ի 5/3 հարաբերակցությունը հնարավորություն կընձեռի արդյունավետ կերպով հավասարակշռել ուժերը:

Ներկայումս շատ դեպքերում գրեթե անհնար է լինում տարանջատել խորհրդի անդամի ներգրավվածության աստիճանը ընթացիկ/գործառնական խնդիրների մեջ, որի մասին բազմիցս անդրադարձ է արվել ԱՄՀ հաշվետվություններում՝ նշելով, որ խորհրդի անդամները այս կառուցվածքի պայմաններում չեն կարող լիարժեք անկախ գործել, քանի որ որոշ չափով ներգրավված են լինում կառավարչական գործառույթների մեջ։

Կարգավորման նպատակը եւ ակնկալվող արդյունքը

Իրավական ակտերում փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր կլինի բացահայտել եւ կարգավորել ՀՀ-ում գործող ֆինանսական խմբերի ռիսկերը՝ ապահովելով ֆինանսական համակարգի կայունությունն ու անաղարտությունը: Նախագծերում սահմանվել են հետեւյալ հիմնական կարգավորումները՝

Ֆինանսական խումբ է սահմանվել երկու եւ ավելի փոխկապակցված ֆինանսական կազմակերպությունների եւ վերջիններիս մայր կազմակերպությունների (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն) խումբը:

Կազմակերպությունները ֆինանսական խումբ են որակվում (ճանաչվում) Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հիմք ընդունելով ԿԲ կողմից տիրապետվող տեղեկատվությունը կամ կազմակերպությունների լիազոր ներկայացուցչի դիմումը:

Ֆինանսական խմբի գործունեությունը կոորդինացնելու նպատակով խմբի առաջարկով, իսկ Օրենքով սահմանված դեպքում՝ Կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ խմբի անդամ ֆինանսական կազմակերպություններից նշանակվում է պատասխանատու անձ: Վերջինս պատասխանատու է խմբի համար օրենքով սահմանված պահանջների կատարման համար:

Սահմանվել են ֆինանսական խմբի համար հիմնական տնտեսական նորմատիվները, խմբի մակարդակով հաշվետվությունների եւ այլ տեղեկությունների ներկայացման պահանջներ:

Սահմանվել է, որ Կենտրոնական բանկը կարող է առաջարկել

ֆինանսական խմբի անդամ ՀՀ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձին օտարել այդ մասնակցությունը:

ֆինանսական խմբի անդամ ՀՀ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությանը օտարել այլ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իր մասնակցությունը, եթե Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ մասնակցությունը կարող է ռիսկեր առաջացնել ֆինանսական խմբի համար:

Նախագծով առաջարկվում է նաեւ սահմանել ԿԲ նախագահ եւ երկու տեղակալ կառուցվածք, որի պարագայում հնարավոր կդառնա գործադիրի ներսում ձեւավորել լիարժեք կառավարչական մարմին, որը կիրականացնի գործառնական կառավարում եւ ընթացիկ որոշումների կայացում` Կենտրոնական բանկի խորհրդին թողնելով ի սկզբանե իրեն վերապահված ռազմավարական շրջանակը։ Ընդհանուր առմամբ ունենալով 3 անձից բաղկացած «վերին ղեկավարություն» (Նախագահ եւ երկու տեղակալ)` հնարավորություն կստեղծվի նաեւ տարանջատել ԿԲ կառավարումը, ըստ ռազմավարական ուղղությունների՝ Ֆինանսական կայունություն եւ Դրամավարկային քաղաքականություն, յուրաքանչյուր ուղղության համար սահմանելով նախագահի տեղակալի ուղղակի ներգրավվածություն եւ պատասխանատվություն։ Վերոհիշյալ կառուցվածը բնորոշ է զարգացած երկրների եւ մեր տարածաշրջանի գրեթե բոլոր կենտրոնական բանկերին, եւ արտացոլում է միջազգային լավագույն փորձը կորպորատիվ կառավարման ոլորտում։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներ եւ անձինք

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից՝ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ:


ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որեւէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում


«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:


Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի՝ բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ


Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է սահմանել, որ փոխկապակցված ՝ երկու կամ ավելի ֆինանսական կազմակերպությունները համարվում են ֆինանսական խումբ եւ կարգավորել ֆինանսական խմբերի գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հայտնում ենք, որ նախագծերի փաթեթի ընդունման ազդեցությունը ՀՀ պետական եւ համայնքային բյուջեների ծախսերի եւ եկամուտների վրա կունենա չեզոք ազդեցություն:


Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ՝ նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27.1-րդ հոդվածի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 18-Ն որոշման համաձայն:

Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի եւ դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների եւ դրանց ինդիկատորների հիման վրա:

Նախագծերը՝

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն չեզոք ազդեցություն,

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից՝ չեզոք ազդեցություն

Ազդեցության գնահատման մասին եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման մասին Եզրակացություն

1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ՝ օրենքներ) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուսական եւ կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

2. Օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի օբեկտների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

3. Օրենքների նախագծերը բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով ամրագրված սկզբունքներին եւ պահանջներին չեն հակասում:

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում կանխատեսվող հետեւանքների գնահատման եւ վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:

Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում՝ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ՝ Նախագիծ) գործարար եւ ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել ֆինանսական խումբ հասկացությունը, կազմակերպություններին որպես ֆինանսական խումբ որակելու պայմանները, եւ Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար եւ ներդրումային վրա ազդեցություն չի նախատեսվում:

Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ՝ Նախագիծ) նախատեսվում են մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես՝ սահմանվում է «ֆինանսական խումբ» հասկացությունը, ինչպես նաեւ հստակեցվում են ֆինանսական խմբերի կարգավորման հետ կապված հարաբերությունները:

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որեւէ առանձին ապրանքային խմբի շուկայի հետ, ուստի Նախագծերի ընդունմամբ որեւէ առանձին ապրանքային խմբի շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները՝ կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են՝ արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: