Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-11312-09.12.2016,03.02.2017-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի քազաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 968.1-րդ հոդվածում.

1) 1-ին մասում

ա. «դրամական միջոցներ» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ գույք» բառերը, «այդ միջոցները» բառերը փոխարինել «այդ գույքը» բառերով, իսկ «ֆոնդի միջոցներին» բառերը փոխարինել «ֆոնդի գույքին» բառերով,

բ. մասը լրացնել հետեւյալ նախադասությամբ. «Ֆոնդի մասնակցի կողմից ֆոնդի կառավարման պայմանագրով դրամական միջոցներից բացի թույլատրելի է տրամադրել միայն այնպիսի տեսակի գույք, որում տվյալ ֆոնդի կանոնների համաձայն ֆոնդը պատրաստվում է ներդրում կատարել:»,

2) 4-րդ մասում «դրամական միջոցների» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ գույքի» բառերը, իսկ «այդ միջոցների» բառերից հետո լրացնել «եւ այդ գույքի» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 968.2-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դրամական միջոցները» բառերից հետո լրացնել «եւ ֆոնդի կանոններով նախատեսված լինելու դեպքում նաեւ այնպիսի տեսակի գույքը, որում ներդրումային ֆոնդը պատրաստվում է ներդրում կատարել» բառերը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 968.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել նոր՝ 2.1-րդ կետ՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«2.1) գույքի դիմաց փայ ձեռք բերելու հնարավորության տրամադրման դեպքում՝ գույքի այն տեսակները, որոնց դիմաց կարելի է ձեռք բերել տվյալ ֆոնդի փայերը, այդ գույքի գնահատման կարգը, որը կապահովի գնահատման օբյեկտիվություն.»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 968.9-րդ հոդվածի 1-ին մասում.

1) 1-ին նախադասության «կառավարիչն ապացուցում է, որ» բառերը փոխարինել « կառավարիչը» բառով,

2) 3-րդ նախադասությունը հանել:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: