Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1168-14.02.2017-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 223-րդ հոդվածի 1-ին կետում «406 - 4012 » բառերը փոխարինել «406 - 4014 » բառերով:

Հոդված 2.  Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «406 - 4011 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «406 -4011 , 4013 , 4014   հոդվածներով» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր երրորդ մասով հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Սույն օրենսգրքի 4013   եւ 4014   հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննվում են մեկ ամսվա ընթացքում»:

Հոդված 4.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից։