Armenian ARMSCII Armenian
Կ-20615-19.12.2017-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 50-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «73-րդ եւ 74-րդ» բառերը փոխարինել «76-րդ եւ 77-րդ» բառերով.

2) 4-րդ եւ 6-րդ մասերի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 95-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի 1-ին կետի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով, «սահմանադրական դատարանի նախագահին» բառերը՝ «Սահմանադրական դատարանին» բառերով, «սահմանադրական դատարանի նախագահը» բառերը՝ «Սահմանադրական դատարանը» բառերով.

2) 2-րդ մասի 2-4-րդ կետերի «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «սահմանադրական» բառը փոխարինել «Սահմանադրական» բառով,«32-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 5-րդ կետերի» բառերը՝ «29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կամ 4-րդ կետի» բառերով:

Հոդված 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից: