Armenian ARMSCII Armenian
Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում
Լրամշակված տարբերակ
Կ-249-31.01.2018,07.02.2018-ՊԻՄԻ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԳԼՈՒԽ 1.
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հոդված 1. Անվտանգության խորհրդի կարգավիճակը

1. Անվտանգության խորհուրդը պետական մարմին է, որը գլխավորում է վարչապետը:

Հոդված 2. Անվտանգության խորհրդի գործառույթը եւ լիազորությունները

1. Սահմանադրության 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Անվտանգության խորհուրդը սահմանում է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:

2. Անվտանգության խորհուրդը վարչապետի առաջարկությամբ  քննարկում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անձեռնմխելիությանը վերաբերող հարցեր:

3. Անվտանգության խորհրդի լիազորությունները սահմանվում են սույն օրենքով եւ «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

4. Անվտանգության խորհուրդը պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցերով ընդունում է որոշումներ, իսկ իր իրավասության մեջ մտնող այլ հարցերով` խորհրդատվական բնույթի որոշումներ:

ԳԼՈՒԽ 2.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Հոդված 3. Անվտանգության խորհրդի անդամները

1. Անվտանգության խորհրդի անդամներն են`

վարչապետը.

առաջին փոխվարչապետը.

փոխվարչապետները.

Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը.

պաշտպանության նախարարը.

արտաքին գործերի նախարարը.

ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը.

ոստիկանության պետը.

զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը:

ԳԼՈՒԽ 3.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 4. Անվտանգության խորհրդի նիստերի կազմակերպումը եւ անցկացումը

1. Անվտանգության խորհրդի գործունեությունն իրականացվում է կոլեգիալ հիմունքներով` նիստերի միջոցով:

2. Անվտանգության խորհրդի անդամները պարտավոր են մասնակցել Անվտանգության խորհրդի նիստերին եւ քվեարկել կողմ կամ դեմ քննարկվող հարցի վերաբերյալ Անվտանգության խորհրդի որոշման:

3. Անվտանգության խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել նաեւ վարչապետի կողմից հրավիրված այլ անձինք:

4. Անվտանգության խորհրդի նիստերը հրավիրվում են վարչապետի կողմից` ըստ անհրաժեշտության, սակայն ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ անգամ:
5. Անվտանգության խորհրդի նիստերը վարում է վարչապետը:

6. Անվտանգության խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում է խորհրդի առնվազն 6 անդամ:

7. Անվտանգության խորհրդի` պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցերով նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում է խորհրդի առնվազն 7 անդամ:

8. Անվտանգության խորհուրդը լսում եւ ի գիտություն է ընդունում պաշտպանության նախարարի կիսամյակային զեկույցները պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունների կատարման վերաբերյալ:

9. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը, հարցերի քննարկման հերթականությունը եւ հիմնական զեկուցողներին որոշում է վարչապետը:

10. Անվտանգության խորհրդի անդամներն իրավասու են առաջարկություններ ներկայացնել Անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգի եւ քննարկվելիք փաստաթղթերի վերաբերյալ:

11. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը եւ քննարկվելիք փաստաթղթերն Անվտանգության խորհրդի անդամներին տրամադրվում են, որպես կանոն, նիստից առնվազն 5 օր առաջ:

12. Սույն հոդվածի 11-րդ մասում նշված փաստաթղթերն Անվտանգության խորհրդի նիստերին մասնակցող այլ անձանց կարող են տրամադրվել վարչապետի հանձնարարությամբ:

13. Անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգում ներառված առանձին նյութերի ծանոթանալու հատուկ կարգը սահմանում է վարչապետը:

14. Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը, նիստերում քննարկված հարցերի բովանդակությունը, ինչպես նաեւ քվեարկության արդյունքները հրապարակման ենթակա չեն: Սույն կանոնից բացառությունները սահմանում է վարչապետը:

15. Անվտանգության խորհրդում քննարկված հարցերի եւ ընդունված որոշումների մասին վարչապետի հանձնարարությամբ կարող է տարածվել պաշտոնական հաղորդագրություն:

16. Անվտանգության խորհրդի նիստերն արձանագրվում են Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կողմից:

ԳԼՈՒԽ 4.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

Հոդված 5. Անվտանգության խորհրդի որոշումների տեսակները, ընդունման կարգը

1. Անվտանգության խորհրդի` պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցերով որոշումներն ընդունվում են Անվտանգության խորհրդի առնվազն 7 անդամների ձայներով, իսկ խորհրդատվական բնույթի որոշումները` Անվտանգության խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ:

2. Անվտանգության խորհրդի որոշումները ստորագրում է վարչապետը:

3. Անվտանգության խորհրդի խորհրդատվական բնույթի որոշումները քննարկվում են իրավասու մարմիններում եւ դրանցում ամրագրված լուծումներն ըստ անհրաժեշտության կենսագործվում են այդ մարմինների կողմից ընդունվող իրավական ակտերում:

ԳԼՈՒԽ 5.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Հոդված 6. Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգը

1. Անվտանգության խորհրդի գործունեությանն առնչվող ընթացակարգային հարցերը կարգավորվում են վարչապետի կողմից հաստատված Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգով:

Հոդված 7. Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ գրասենյակը

1. Վարչապետը նշանակում եւ ազատում է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին:

2. Անվտանգության խորհուրդն ունի գրասենյակ, որի կանոնադրությունը եւ հաստիքացուցակը հաստատում է վարչապետը:

3. Վարչապետն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով նշանակում եւ ազատում է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հանրային ծառայողներին:
4. Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը`

1) կազմակերպում է Անվտանգության խորհրդի նիստերի նախապատրաստական աշխատանքները.

2) մշակում եւ վարչապետին առաջարկություններ է ներկայացնում Անվտանգության խորհրդի` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված հարցերով նիստերի օրակարգի վերաբերյալ.

3) նիստերի նախապատրաստման նպատակով վարչապետի անունից իրավասու է գործադիր իշխանության մարմիններից պահանջել փաստաթղթեր, նյութեր, ինչպես նաեւ այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որն այդ մարմինները պարտավոր են տրամադրել հարցումն ստանալուց ոչ ուշ, քան 7 օր հետո, իսկ հրատապ դեպքերում` հնարավոր սեղմ ժամկետում.

4) անմիջականորեն ղեկավարում եւ վերահսկում է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, ինչպես նաեւ հանրային ծառայող չհանդիսացող` խորհրդի աշխատանքներում պայմանագրային հիմունքներով ներգրավված անձանց գործունեությունը, օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով նշանակում եւ ազատում է Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի` վարչապետի կողմից չնշանակվող հանրային ծառայողներին, իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ.

5) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով ներկայացնում է Անվտանգության խորհուրդը միջազգային կազմակերպություններում.

6) Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգով սահմանված կարգով հավաքում եւ ամփոփում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության սպառնալիքներին վերաբերող տեղեկատվությունը, վարչապետի կողմից սահմանված պարբերականությամբ Անվտանգության խորհրդին եւ վարչապետին ներկայացնում սույն կետում նշված տեղեկատվության ամփոփագրեր, ինչպես նաեւ առաջարկություններ` ձեռնարկվելիք միջոցների վերաբերյալ.

7) իրականացնում է Անվտանգության խորհրդի որոշումների կատարման մշտադիտարկում եւ դրանց կատարման վերաբերյալ վարչապետի կողմից սահմանված կարգով հաշվետվություն է ներկայացնում Անվտանգության խորհրդին եւ վարչապետին.

8) Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգով սահմանված դեպքերում եւ կարգով ղեկավարում է Անվտանգության խորհրդի հանձնախմբերի, աշխատանքային խմբերի գործունեությունը.

9) կատարում է վարչապետի առանձին հանձնարարականներ:

5. Անվտանգության խորհրդի գործունեության խորհրդատվական եւ տեղեկատվական ապահովման համար խորհրդի աշխատանքներում կարող են ներգրավվել փորձագետներ:

ԳԼՈՒԽ 6.ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

Հոդված 8. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

ԳԼՈՒԽ 7.ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 9. Անվտանգության խորհրդի առաջին քարտուղարին նշանակելու, Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու, Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ ստեղծելու եւ գրասենյակում նշանակումներ կատարելու ժամկետները

1. Անվտանգության խորհրդի առաջին քարտուղարը նշանակվում է վարչապետի` Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան նշանակվելուց ոչ ուշ, քան 30 օր հետո:

2. Անվտանգության խորհրդի աշխատակարգը հաստատվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան 60 օր հետո:

3. Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը ստեղծվում եւ գրասենյակի հանրային ծառայության պաշտոններում նշանակումները կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան 60 օր հետո:

Տեղեկանք
Ամփոփաթերթ