Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-298-06.04.2018,21.05.2018-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՕ-165-Ն հարկային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 88-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասի աղյուսակի 5-րդ տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
 
 «2208 20  կոնյակ, բրենդի եւ այլ սպիրտային թրմեր  1 լիտր (100 տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)
 
 ա. 1-ից մինչեւ 3 տարի, ներառյալ`
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի
համար` 3000 դրամ

բ. 4-ից մինչեւ 5 տարի, ներառյալ`
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի
համար` 3500 դրամ

գ. 6-ից մինչեւ 10 տարի, ներառյալ`
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի
համար` 6000 դրամ

դ. 11-ից մինչեւ 15 տարի, ներառյալ`
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի
համար` 8500 դրամ

ե. 16-ից մինչեւ 19 տարի, ներառյալ`
հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի
համար` 14000 դրամ

զ. 20 եւ ավելի տարի հնացման
ժամկետ ունեցող խմիչքի համար`
22000 դրամ»,

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«3. Ակցիզային հարկ վճարողների, ինչպես նաեւ ակցիզային հարկ վճարող չհամարվող կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2207 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների եւ ԱՏԳ ԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող ապրանքների (բացառությամբ 40 տոկոս եւ բարձր սպիրտայնությամբ չշշալցված կոնյակի, չշշալցված կոնյակի սպիրտի եւ ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների) իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ ապրանքների իրացման գինը (ներառյալ` ակցիզային հարկը եւ ավելացված արժեքի հարկը) չի կարող պակաս լինել մեկ լիտրի համար 3500 դրամից` 100 տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով:»,

3) 3-րդ մասից հետո լրացնել նոր 3.1 մաս հետեւյալ խմբագրությամբ`

«3.1 Ակցիզային հարկ վճարողների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին դասվող` շշալցված ապրանքների իրացման դեպքում (այդ թվում` անհատույց) այդ ապրանքների իրացման գինը (առանց ակցիզային հարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի) 100 տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով չի կարող պակաս լինել մեկ լիտրի համար`

1) մինչեւ 3 տարի, ներառյալ` հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար`  4000 դրամից,

2) 4-ից մինչեւ 5 տարի, ներառյալ` հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար`  4500 դրամից,

3) 6-ից մինչեւ 7 տարի, ներառյալ` հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար`  6000 դրամից,

4) 8-ից մինչեւ 10 տարի, ներառյալ` հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 9000 դրամից,

5) 11 եւ ավելի տարի հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 14000 դրամից:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: