Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 19 ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 07.07.2000
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19 հոդվածում՝

ա) հոդվածը 21 կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 22 կետով՝
 
«22 . գրավատնային գործունեություն րականացնելու համար՝ տարեկան
բազային տուրքի 100-պատիկի չափով».

բ) հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝
 
«4. խաղատների գործունեություն եւ վիճակախաղեր կազմակերպելու համար՝ տարեկան
բազային տուրքի 25.000-պատիկի չափով
5. շահումներով խաղեր կազմակերպելու համար՝ տարեկան
բազային տուրքի 5.000-պատիկի չափով».

գ) հոդվածը 5-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 51 կետով՝
 
«51 . շշալցման իրավունքով ոգելից խմիչքների (բացառությամբ գինիների եւ գարեջրի) արտադրության համար՝ տարեկան
բազային տուրքի 5.000-պատիկի չափով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի օգոստոսի 1-ից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27 հուլիսի 2000թ.
ՀՕ-77