Armenian      
Օտարերկրյա ներդրումների մասին«» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրարկելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԿԻՐԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.02.1996

Չեղյալ համարել «Oտարերկրյա ներդրումների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքը կիրարկելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1994 թվականի հուլիuի 4-ի որոշման 2-րդ կետի «դ» ենթակետը:

Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

15 մարտի 1996թ.
ՀՕ-34