Armenian   Russian    
Ակցիզային հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 14.12.2001

Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին կետի աղյուսակի
 
«220410 շամպայն
1 լիտր
300»

տողում «300» թիվը փոխարինել «250» թվով.

բ) 1-ին կետի աղյուսակից հանել
 
«2710 00 690 դիզելային վառելիք  1 տոննա 11500»

տողը.

գ) 3-րդ կետը «արտադրանքի եւ» բառերից հետո լրացնել «ներմուծվող դիզելային վառելիքի ու» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«ա) Հայաստանի Հանրապետությունից ակցիզային հարկով հարկման ենթակա՝ արտահանված ապրանքների օտարումը (իրացումը), եթե առկա է սույն օրենքի 9 հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետով սահմանված փաստաթուղթը.»:

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը «հաշվին» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ դրոշմավորման կարգով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով՝

«Ակցիզային հարկի հաշվարկը ներկայացվում է նաեւ սույն հոդվածի 5-րդ կետի «ա» ենթակետում նախատեսված դեպքում:»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2002 թվականի հունվարի 1-ից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27 դեկտեմբերի 2001թ.
ՀՕ-280