Armenian   Russian    
2002 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.06.2002

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (29 դեկտեմբերի 2001 թվական, ՀՕ 290. այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

1) «2. Ծախսերի գծով» տողում «260,147,712.6» թիվը փոխարինել «260,150,708.1» թվով.

2) «- պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսերի գծով» տողում «1,300,000.0» թիվը փոխարինել «1,302,995.5» թվով.

3) «3.Դեֆիցիտը» տողում «40,988,890.6» թիվը փոխարինել «40,991,886.1» թվով:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

1) «ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ» տողում «40,988,890.6» թիվը փոխարինել « 40,991,886.1» թվով.

2) «Ա.Ներքին աղբյուրներ» տողում «4,369,430.4» թիվը փոխարինել «4,372,425.9» թվով.

3) «2.Պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման միջոցներ» եւ «- պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ

շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից մուտքեր» տողերում «1,300,000.0» թիվը փոխարինել «1,302,995.5» թվով:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի «ե» կետում «կապիտալ ներդրումների» բառերը հանել:

Հոդված 4. Օրենքի N 4 եւ N 5 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ սույն օրենքի N 1 եւ N 2 հավելվածների համաձայն:

Հոդված 5 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22 հուլիսի 2002թ.
ՀՕ-388