Armenian   Russian    
2003 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 17.12.2003

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ՀՕ-492 օրենքի 7-րդ հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.
 

հազար դրամով
Խումբ
Ենթա-խումբ
Ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի եւ ենթախմբերի անվանումները
Ավելացում, պակասեցում ()
1
2
3
4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում՝
 
01
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
41 500,0
այդ թվում՝  
01
Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում
41 500,0
04
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
29 128,1
այդ թվում՝  
03
Տարրական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն
53 128,1
06
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
87 000,0
այդ թվում՝
05
Այլ սոցիալական ծրագրեր
87 000,0
07
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ
317 950,0
այդ թվում՝
03
Թանգարաններ եւ ցուցահադեսներ
80 000,0
04
Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ
52 950,0
06
Արվեստ
117 000,0
09
Սպորտ
44 000,0
08
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
(579 696,1)
այդ թվում՝  
02
Բնակարանային տնտեսություն եւ բնակարանային շինարարություն
(579 696,1)
11
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(5 670,0)
այդ թվում՝  
04
Նախագծահետախուզական աշխատանքներ
(5 670,0)
14
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
109 788,0 
այդ թվում՝  
06
Այլ ծրագրեր 
109 788,0 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի համապատասխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

հազար դրամներով
Հադվածի անվանումը
Ավելացում, պակասեցում () 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
0,0 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 
այդ թվում
177 788,0 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ
այդ թվում
45 000,0 
Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ
այդ թվում
45 000,0 
-ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ
45 000,0 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
132 788,0 
Այլ ծախսեր
այդ թվում
132 788,0 
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
այդ թվում
132 788,0 
-ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
132 788,0 
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
(177 788,0)
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
(226 754,2)
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
623 915,8 
ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(5 670,0)
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
(845 000,0)
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր
(845 000,0)
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
48 966,2 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետով հաստատված բյուջետային հատկացումների՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների բաշխման մեջ կատարել փոփոխություններ սույն օրենքի N1 հավելվածի համաձայն:

Հոդված 4. Օրենքի N4 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ սույն օրենքի N2 հավելվածի համաձայն:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

29.12.2003
ՀՕ-50