Armenian   Russian    
Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.06.2002

Հոդված 1. «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2001 թվականի ապրիլի 28, ՀՕ-170. այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի հինգերորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Տարեկան ծրագիրը կառավարությունն Ազգային ժողով է ներկայացնում պետական բյուջեի կազմում, որի ֆինանսավորման գումարն արտացոլվում է պետական բյուջեի ծախսերում:»:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրից հանել «եւ դրա» բառերը.

2) ուժը կորցրած ճանաչել առաջին մասը.

3) երրորդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Տարեկան ծրագրի կատարման մասին հաշվետվությունը հերթական տարվա պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության բաղկացուցիչ մասն է:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

23 հուլիսի 2002թ.
ՀՕ-390 -Ն