Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.03.2004
Հոդված 1.  «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ - 186) 19-րդ հոդվածի 17-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակության նոր ենթակետերով`

«17.7. ջրօգտագործման համար` 

ֆիզիկական անձանցից
 
 բազային տուրքի չափով
 
իրավաբանական անձանցից  բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

17.8. ջրային համակարգի օգտագործման համար`
 
ֆիզիկական անձանցից
 
բազային տուրքի չափով
 
իրավաբանական անձանցից
 
 բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով»:
 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

05.04.2004
ՀՕ-51