Armenian      
2004 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.06.2004
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին»Հայաստա՟նի Հանրապետության օրենքի (25 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-48) 1-ին հոդվածի 1-ին մասի «բ» եւ «գ» կե՟տերում բերված ծախսերի եւ դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարներն ավելացնել 12.0 մլրդ դրամով:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված ծախսերի եւ դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարներն ավելացնել11,962,600.0 հազար դրամով:

Հոդված 3 . Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները ` հազար դրամներով

Հատկացումների գումարների ավելացում

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

11,962,600.0

այդ թվում՝

Ա.Ներքին աղբյուրներ

11,962,600.0

այդ թվում՝

2. Ներքին այլ աղբյուրներ

11,962,600.0

որից`

Բյուջետային ծախսերի ֆինանսավորմանն ուղղվող պետական բյուջեի 2004 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ

11,962,600.0

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւյալ փոփոխություն՟ները ` հազար դրամներով

խումբ

ենթա-խումբ

Հատկացումների գումարների ավելացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸԾԱԽՍԵՐ

11,962,600.0

այդ թվում`

04

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

7,020,700.0

այդ թվում`

03

Տարրական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

6,677,000.0

04

Հատուկ ընդհանուր կրթություն

136,000.0

05

Արտադպրոցական դաստիարակություն

183,900.0

07

Միջին մասնագիտական կրթություն

23,800.0

07

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

82,200.0

այդ թվում`

06

Արվեստ

25,200.0

08

Հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում

57,000.0

08

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

988,000.0

այդ թվում`

02

Բնակարանային տնտեսություն եւ բնակարանային շինարարություն

953,000.0

04

Ջրամատակարարում եւ կոյուղու համակարգերի շահագործում

35,000.0

09

ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ

113,900.0

այդ թվում`

05

Էներգետիկայի բնագավառի այլ գործունեություն

113,900.0

10

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

1,203,500.0

այդ թվում`

02

Հողերի բարելավման աշխատանքներ

16,000.0

05

Անասնաբուժություն եւ հակահամաճարակային միջոցառումներ

15,000.0

06

Անտառային տնտեսություն

20,000.0

07

Տոհմաբուծություն, սերմնաբուծություն եւ այլ ծրագրեր

1,152,500.0

11

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

39,000.0

04

Նախագծահետախուզական աշխատանքներ

39,000.0

12

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ

2,515,300.0

այդ թվում`

07

Ճանապարհային տնտեսություն

2,515,300.0

Հոդված 5. Oրենքի 8-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետեւ՟՟յալ փո՟փո՟խություն՟ները ` հազար դրամներով

Հատկացումների գումարների ավելացում

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

11,962,600.0

այդ թվում՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

1,771,800.0

այդ թվում՝

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

1,516,500.0

այդթվում՝

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ

416,500.0

Ձեռնարկություններին եւ կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ

1,100,000.0

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

255,300.0

այդ թվում՝

Այլ ծախսեր

255,300.0

այդ թվում՝

Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

255,300.0

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

10,190,800.0

այդ թվում՝

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻԾԱԽՍԵՐ

3,345,600.0

այդ թվում՝

ԿԱՊԻՏԱԼՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԾԱԽՍԵՐ

2,921,600.0

ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԾԱԽՍԵՐ

424,000.0

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻԾԱԽՍԵՐ

6,845,200.0

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասը եւ 11-րդ հոդվածի 21-րդ մասը «շինությունների» բառից հետո լրացնել «եւ ինքնակամ զբա՟ղեց՟՟ված հողամասերի» բառերով :

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածում եւ այդ հավելվածի NN 04-03, 04-04, 04-05,04-07, 07-06, 07-08, 08-02, 08-04, 09-05, 10-02, 10-05, 10-06, 10-07, 11-04, 12-07, 15 եւ 16 աղ՟յու՟սակ՟՟ներում, ինչպես նաեւN 9 հավելվածում կատարել փո՟փո՟խութ՟յուն՟ներ եւ լրացումներ` համաձայն սույն օրենքի NN 1-18 եւ N 21 հավել՟ված՟նե՟րի, օրեն՟քի N 1 հավելվածը լրացնել «Հա՟մայն՟քա՟յին նշանակության ճանապարհների պահպանման, շա՟հա՟գործ՟՟ման եւ կապիտալ նորոգման նպատակով հա՟մայնքներին պետական բյուջեից հատկացվող նպա՟տա՟կա՟յին հատկացումների` սուբ՟վեն՟ցիաների բաշ՟խու՟մն ըստ համայնքների եւ ֆինանսավորման ենթակա ծրագ՟՟՟րերի» N 19 աղյուսակով` հա՟մաձայն սույն օրեն՟քի N 19 հավել՟վածի :

Հոդված 8. Հաստատել սույն օրենքով հանրապետական եւ մարզային ավտոճանապարհների պահպան՟ման եւ շահագործման համար նախատեսված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին ավ՟տո՟ճա՟նապարհների` հա՟մաձայն սույն օրեն՟քի N 20 հավել՟վածի :

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը` սույն օրենքիհամաձայն` Հայաս՟տա՟՟նի Հանրապետության 2004թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվելիք կա՟պի՟տալ շինարարության եւ կապիտալնորոգման աշ՟խա՟տանք՟ների ֆինանսավորումըկատարելայդ աշխա՟տանք՟ների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայությամբ, ընդ որում, եթե այդ փաս՟տաթղերով նախատեսվող աշխատանքների մի մասի կատարումն անցնում է 2005 թվականի բյուջետային տարի, ապա սույն օրենքով նախատեսված հատ՟կա՟ցում՟ների՝ 2005 թվականի հունվարի 1-ի դրու՟թյամբ չիրացված մնա՟ցորդի սահման՟նե՟րում 2005 թվականի բյու՟՟ջետային տարում շա՟րու՟նակել դրանց ֆինանսա՟վո՟՟րու՟մը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 2005 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցների հաշ՟վին :

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրա՟՟պարակման հաջորդ օրվանից :

Հավելված 18
Հավելված 19
Հավելված 20
Հավելված 21ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

15.06.2004
ՀՕ-79