Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք*
Ուղղիչ աշխատանքային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ, ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ, ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՈՒՂՂԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍՍՀ ԳՍՆ 30.01.1985թ. ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՈՒՂՂԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ԵՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.12.1996