Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Դրամարկղային գործառնությունների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.12.2004

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (26 դեկտեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-501 ) 6-րդ հոդվածի1-ին մասում`

1) «ա» կետով սահմանված աղյուսակի «Սահմանափակման մեծությունը (հազար դրամ)» սյունակի 3-րդ տողում` «100» թիվը փոխարինել «300» թվով.

2) «բ» կետով սահմանված աղյուսակի «Սահմանափակման մեծությունը (մլն դրամ)» սյունակի 3-րդ տողում` «1» թիվը փոխարինել «3» թվով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

29.12.2004
ՀՕ-195