Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Հաստատագրված վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.12.2004

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 հուլիսի 1998 թվականի, ՀՕ-236) 6-րդ հոդվածում «"ժա", "ժբ" եւ "ժէ" ենթակետերով» բառերը փոխարինել «"ժէ" ենթակետով» բառերով:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 7-րդ հոդվածի «ժա» եւ «ժբ» ենթակետերը, օրենքի 12-րդ եւ 13-րդ գլուխները:

Հոդված 3. Օրենքի 20-րդ հոդվածից հանել «եւ "ժա"» թվարկումը:

Հոդված 4. Օրենքի 98-րդ հոդվածից հանել «"ժա" եւ "ժբ"» թվարկումները:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի ապրիլի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

18.01.2005
ՀՕ-52