Armenian   Russian    
Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 20.03.2001

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Մթնոլորտային oդի պահպանության մաuին" Հայաuտանի Հ անրապետության oրենքի 3-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Oրենքի 5-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ պարբերությունում "մշակումը," բառը փոխարինել "հաuտատումը," բառով.

բ) 6-րդ պարբերությունից հանել "ինչպեu նաեւ այդ բնագավառում պետական uտանդարտների մշակումն ու հաuտատումը," բառերը.

գ) 7-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

"- մթնոլորտային oդի պահպանության կարգի uահմանումը,":

ՀՈԴՎԱԾ 3. Oրենքի 17-րդ հոդվածում "մարմիններին" բառը փոխարինել "մարմին" բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Oրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մաuից հանել "պետական կառավարման տեղական մարմինները, ինչպեu նաեւ" բառերը, իuկ "Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ" բառերը փոխարինել "oրենքով" բառով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

12 ապրիլի 2001 թ.
ՀO-158