Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.10.2005
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 11-րդ հոդվածում`

ա) չորրորդ մասի «(բացառությամբ անշարժ գույքի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի) բառերը փոխարինել «(բացառությամբ անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի)» բառերով.

բ) հինգերորդ մասի «անշարժ գույքի գրավի» բառերը փոխարինել «անշարժ գույքի հիփոթեքի», իսկ «շարժական գույքի հիփոթեքի» բառերը՝ «շարժական գույքի կոշտ գրավի» բառերով.

գ) հինգերորդ մասից հանել «հնգապատիկի» բառը:

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 36-րդ կետի «ժե» ենթակետից հանել «եռապատիկի» բառը:

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 18.4-րդ կետում «տեղագրական եւ կադաuտրային քարտեզագրման համար` տարեկան» բառերը փոխարինել «տեղագրական քարտեզագրման եւ հողաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ տարեկան» բառերով:

Հոդված 4. Oրենքի 24-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժգ» եւ «ժդ» ենթակետերով`

«ժգ) սեփականատերերը եւ օգտագործողները՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225 հոդվածով սահմանված բնակելի տարածության օգտագործման պայմանագրերը վավերացնելու համար.

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) պայմանագրերը վավերացնելու համար:»:

Հոդված 5. Oրենքի 29-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկու պարբերություններով՝

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225 հոդվածով սահմանված դեպքերում բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքը գրանցելու համար սեփականատերերը եւ օգտագործողներն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Հայաստանի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) պայմանագրերով սեփականության իրավունքը գրանցելու համար սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:»:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

02.11.2005
ՀՕ-198