Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 20.05.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության uահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը (կցվում է):

ՀՈԴՎԱԾ 2. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը, մինչեւ uահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագրի ավարտը, տարեկան ծրագրով նախատեuված հատկացումների մեջ կարող է կատարել վերաբաշխումներ` յուրաքանչյուր տարվա հատկացումների ընդհանուր ծավալի մինչեւ 15 տոկոuի չափով:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

22 հունիսի 2002թ.
ՀՕ-356-Ն