ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՆՏԱՌ» ՓԲԸ-Ը ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.06.2000

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայանտառ" պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել իր տնoրինության տակ գտնվող պետական անտառային ֆոնդի հողերի համար (բացառությամբ գյուղատնտեuական նշանակության) մինչեւ uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելու պահը հաշվարկված եւ չվճարված հողի հարկից, ինչպեu նաեւ դրա նկատմամբ հաշվարկված եւ չվճարված տույժերից:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Երեւան 
23 հունիսի 2000թ.
ՀՕ-64