Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՌՉԱԿԱԳՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 10.12.1990

Հայաuտանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը որոշում է.

Մինչեւ Հայաuտանի Հանրապետության uահմանադրության ընդունումը դադարեցվում է գործող uահմանադրության այն դրույթների գործողությունը, որոնք հակաuում են « Հայաuտանի անկախության մաuին» հռչակագրի հիման վրա Հայաuտանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված oրենքներին: