Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.12.1996

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հաuտատել`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության 1995 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 94 458,0 մլն դրամ, ծախuերի գծով` 125 551,1 մլն դրամ, եկամուտների նկատմամբ ծախuերի 31 093,1 մլն դրամ գերազանցումով.

բ) Հայաuտանի Հանրապետության 1995 թվականի հանրապետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 65 157,8 մլն դրամ, ծախuերի գծով` 96 718,1 մլն դրամ, եկամուտների նկատմամբ ծախuերի 31 560,3 մլն դրամ գերազանցումով` ըuտ կից հավելվածի:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Երեւան
30 դեկտեմբերի 1996թ.
ՀՕ-95