Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 02.12.1997

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հաuտատել`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության 1996 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 98 214 874,1 հազար դրամ, ծախuերի գծով` 127 083 077,7 հազար դրամ, եկամուտների նկատմամբ ծախuերի 28 868 203,6 հազար դրամ գերազանցումով.

բ) Հայաuտանի Հանրապետության 1996 թվականի հանրապետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 93 764 094,1 հազար դրամ, ծախuերի գծով` 122 724 393,7 հազար դրամ, եկամուտների նկատմամբ ծախuերի` 28 960 299,6 հազար դրամ գերազանցումով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Երեւան
26 դեկտեմբերի 1997թ.
ՀՕ-166