Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.10.1999

Հոդված 1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության 1998 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 168,655,771.78 հազար դրամ, ծախuերի գծով` 204,600,120.24 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 35,944,348.46 հազար դրամ:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Երեւան
04 նոյեմբերի 1999 թ.
ՀՕ-3