Armenian      
1998 թվականի պետական բյուջեի մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 01.12.1998

Հոդված 1. « Հայաuտանի Հանրապետության 1998 թվականի պետական բյուջեի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 13 հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ ,,գ,, կետով` ,,գ/ Եվրոմիության նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետության պարտավորությունների մարման նպատակով պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհումից գոյացած միջոցներից հատկացնել 5,5 միլիարդ դրամ:,,:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

23 դեկտեմբերի 1998թ.
ՀO-263