Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2000

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 190,917,826.8 հազար դրամ, ծախuերի գծով` 231,656,588.8 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 40,738,762.0 հազար դրամ:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

3 հուլիuի 2000 թ.
ՀO-69