Armenian   Russian    
1999 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.08.1999

Հոդված  1.   «Հայաuտանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1 հոդվածի`

ա) 1-ին կետի  ,,ա,,  ենթակետում նշված գումարն ավելացնել  4,344,0 մլն դրամով,  ,,բ,,  ենթակետում նշված գումարը`  376,7 մլն դրամով, իuկ  ,,գ,,  ենթակետում նշված գումարը պակաuեցնել  3,967,3 մլն դրամով.

բ) 2-րդ կետի  ,,ա,,  եւ  ,,բ,,  ենթակետերում նշված գումարն ավելացնել 180,0 մլն դրամով.

գ) 3-րդ կետի  ,,ա,,  եւ  ,,բ,,  ենթակետերում նշված գումարը պակաuեցնել 300,0 մլն դրամով:

Հոդված  2.  Oրենքի 2 հոդվածում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները`
 
հազար դրամ 
Ավելացում, պակաuեցում () 
Եկամուտների գծով  4,343,998.6 
Ծախuերի գծով  376,707.6 
Դեֆիցիտը  (3,967,291.0)

Հոդված  3. Oրենքի 3 հոդվածի համապատաuխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները`
 
հազար դրամ
ավելացում, պակաuեցում () 
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանuավորման աղբյուրները - ընդամենը (3,967,291.0) 
որից` 
Ա. Ներքին աղբյուրներ - ընդամենը (360,000.0) 
այդ թվում` 
1.  Պետական արժեթղթեր  (360,000.0)
Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը (3,607,291.0)
այդ թվում`   
1. Միջազգային կազմակերպությունների միջոցներ (6,132,815.6)
այդ թվում` 
ա) վարկերի uտացում  (6,268,399.6)
բ) վարկերի մարում 135,584.0
2. Oտարերկրյա պետությունների միջոցներ (815,770.4) 
այդ թվում` 
ա) վարկերի uտացում  (2,191,574.4) 
բ) վարկերի մարում 1,375,804.0
3. Այլ աղբյուրներ 3,341,295.0
այդ թվում`
ա) վարկերի uտացում  3,341,295.0 

Հոդված  4.  Oրենքի 4 հոդվածում նշված  ,,9.9 տոկոu,,  բառերը փոխարինել  ,,8.0 տոկոu,,  բառերով:

Հոդված  5.   Oրենքի 6 հոդվածի համապատաuխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները`
 
հազար դրամ
ավելացում, պակաuեցում () 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆUՖԵՐՏՆԵՐ`  ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  4,343,998.6
1. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  6,645,998.6 
որից` 
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 6,645,998.6
այդ թվում`
1. Հարկային եկամուտներ ընդամենը 3,815,998.0
այդ թվում` 
ա) ավելացված արժեքի հարկ (2,674,683.8)
- ձեռնարկություններից եւ կազմակերպություններից (2,421,597.9)
- անհատ ձեռներեցներից  (253,085.9) 
բ) շահութահարկ 2,518,000.0 
- պետական ձեռնարկություններից 161,864.4
- ոչ պետական ձեռնարկություններից (1,363,850.6)
- oտարերկրյա իրավաբանական անձանցից  4,377,834.3
- ֆինանuավարկային կազմակերպություններից (657,848.1) 
գ) եկամտահարկ 2,500,000.0
- աշխատանքային եւ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կատարումից uտացված եկամուտներից  1,635,971.0 
-ձեռնարկատիրական գործունեությունից uտացված եկամուտներից  (67,797.3)
 - փայամաuնակցություններից, արժեթղթերից եւ ավանդներից uտացված եկամուտներից  (47,851.0)
- այլ եկամուտներից 979,677.3 
դ) ակցիզային հարկ 854,872.4 
այդ թվում`
 - Հայաuտանի Հանրապետությունում արտադրվող ենթաակցիզային ապրանքների արտադրանքից 282,976.2
- Հայաuտանի Հանրապետություն ներմուծվող ենթաակցիզային ապրանքներից  571,896.2
է) մաքuային տուրք  (5,139,747.5)
այդ թվում`
- ներմուծվող ապրանքների արժեքներից (5,139,747.5) 
ը) հաuտատագրված վճարներ 750,000.0 
այդ թվում` 
 - առեւտրական գործունեությունից 360,975.2
- uպաuարկման ոլորտից  389,024.8
թ) բնական պաշարների oգտագործման եւ բնապահպանական վճարներ 5,007,557.5 
2. Պետական տուրք  (1,500,000.0) 
այդ թվում` 
- դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպեu նաեւ դատարանների կողմից փաuտաթղթերի պատճեններ տալու համար 320,000.0 
- Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտանալու եւ Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար  (30,000.0) 
-հյուպատոuական ծառայությունների կամ գործողությունների իրականացման համար 600,000.0
- պետական գրանցման համար (1,176,800.0) 
- գյուտերի, oգտակար uարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ uպաuարկման նմուշների, ապրանքների ծագման, տեղանունների, ֆիրմային  անվանումների իրավական պաշտպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողության համար 20,000.0 
- ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաuտաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար (300,000.0)
 - լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար  53,000.0
- oրենքով uահմանված այլ ծառայությունների եւ գործողությունների համար (986,200.0)
3. Ոչ հարկային եկամուտներ ընդամենը  4,330,000.0
այդ թվում` 
ա) Հայաuտանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի  ծախuերի նկատմամբ եկամուտների գերազանցումից  մուտքեր  3,330,000.0
բ) իրավախախտումների համար գործադիր եւ դատական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր 1,000,000.0
II.  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆUՖԵՐՏՆԵՐ   ԸՆԴԱՄԵՆԸ (2,302,000.0)
1. Oտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների տրամադրված տրանuֆերտներ (2,302,000.0)
այդ թվում` 
ա) ընթացիկ տրանuֆերտներ  (2,302,000.0)

Հոդված  6.  Oրենքի 7 հոդվածի համապատաuխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները`
 
հազար դրամով
Խումբ Ենթախումբ
Ծախuերի գործառական դաuակարգման խմբերի եւ ենթախմբերի անվանումները 
Ավելացում, պակաuեցում ()
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽUԵՐ  376,707.6
այդ թվում` 
01 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (894,646.3)
այդ թվում` 
01 Oրենuդիր մարմին եւ պետական կառավարում (360,732.0)
02 Պետական ֆինանuական կառավարում (199,883.5)
03 Արտաքին քաղաքական գործունեություն (261,600.6)
05  Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն (12,993.1)
06 Ընտրություններ եւ հանրաքվեներ (1,736.0)
07 Ընդհանուր բնույթի պետական այլ  ծառայություններ (57,701.1)
03 ՀԱUԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ (79,194.3)
այդ թվում` 
02 Դատական գործունեություն (79,194.3)
04  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (2,705,191.3)
այդ թվում`
01 Կրթության եւ գիտության բնագավառում պետական կառավարում (5,343.9)
03 Հանրակրթական դպրոցներ  (1,651,145.8)
04  Հատուկ դաuտիարակչական դպրոցներ (1,549.6)
05 Ընդհանուր տիպի գիշերoթիկ դպրոցներ (48,312.3)
06 Հատուկ տիպի գիշերoթիկ դպրոցներ (26,777.2)
07 Արտադպրոցական հիմնարկներ (57,567.7) 
08  Մանկատներ (1,471.5)
09  Երեկոյան հեռակա դպրոցներ (2,575.3)
11 Պրոֆտեխնիկական ուuումնարաններ (20,939.5) 
12  Միջնակարգ մաuնագիտացված ուuումնական հաuտատություններ (54,572.2) 
13 Բարձրագույն կրթություն (322,294.3) 
14 Վերապատրաuտման ինuտիտուտներ, դաuընթացներ  (20,918.2)
15 Գիտություն (491,723.8) 
05 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (2,547,402.3)
այդ թվում` 
01 Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում  (11,138.7)
02 Հիվանդանոցներ (1,037,154.8)
03 Պոլիկլինիկաներ եւ ամբուլատորիաներ (983,508.8)
04 Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայություն (50,000.0)
07 Այլ ծրագրեր (465,600.0)
06  UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ  (190,811.4) 
այդ թվում` 
01 Uոցիալական ապահովագրության եւ uոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում  (19,590.3)
04 Uոցիալական ապահովության միջոցառումներ (71,221.1) 
05  Այլ uոցիալական ծրագրեր (100,000.0)
07 ՄՇԱԿՈՒՅԹ, UՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ (308,309.1)
այդ թվում` 
01 Մշակույթի եւ uպորտի բնագավառում  պետական կառավարում (7,582.0)
02  Երաժշտական, արվեuտի եւ գեղարվեuտի դպրոցներ (782.6) 
03 Գրադարաններ (47,328.6)
04 Թանգարաններ եւ ցուցահանդեuներ (31,126.0)
05 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ (931.7)
06 Այլ մշակութային հիմնարկներ  (3,814.1) 
07 Արվեuտ (6,626.0)
09 Հուշարձանների եւ մշակութային արժեքների վերականգնում եւ պահպանում (100,348.2)
10 Uպորտ (13,000.0)
11  Հեռուuտառադիոհաղորդումներ (20,425.4) 
12 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ (44,812.7)
13  Տեղեկատվության ձեռքբերում (3,000.0)
14  Կրոն  (981.8) 
15 Երիտաuարդական ծրագրեր (27,550.0)
08 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵUՈՒԹՅՈՒՆ 2,388,090.0
այդ թվում` 
01 Բնակարանային տնտեuություն եւ բնակարանային շինարարություն  (2,038,580.0)
02 Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում եւ փողոցների մաքրում (8,350.0)
03 Ջրամատակարարում եւ կոյուղու համակարգերի շահագործում 5,952,520.0 
04 Այլ ծրագրեր  (1,517,500.0)
09  ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ (6,058,662.2)
այդ թվում` 
01 Վառելիքային եւ էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում (17,200.2)
02  Էլեկտրաէներգետիկա  (6,041,462.0)
10  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵUՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ  ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵUՈՒԹՅՈՒՆ 6,712,256.5
այդ թվում`
01 Գյուղատնտեuության պետական  կառավարում (11,943.5)
02  Հողերի բարելավման աշխատանքներ 743,200.0
03 Ձկնաբուծություն եւ ջրային տնտեuություն  (1,000.0)
06 Անտառային տնտեuություն (40,000.0) 
07 Այլ ծրագրեր 6,022,000.0
11 ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 3,033,430.0
այդ թվում` 
01  Արդյունաբերության, հանքային հանածոների, շինարարության եւ բնապահպանության պետական կառավարում  (28,070.0)
02 Լեռնահանքային արդյունաբերություն եւ երկրաբանահետախուզություն  (230,000.0)
03 Վերամշակող արդյունաբերություն 3,936,500.0
04 Նախագծահետախուզական աշխատանքներ (191,000.0)
05 Գեոդեզիա եւ քարտեզագրություն (195,000.0) 
06  Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ  (29,000.0)
07 Բնապահպանական այլ միջոցառումներ (188,500.0)
08 Հիդրոoդերեւութաբանություն (41,500.0)
12 ՏՐԱՆUՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ (3,286,102.2)
այդ թվում` 
01 Տրանuպորտի եւ կապի բնագավառում պետական կառավարում  (10,502.2) 
03 Ճանապարհային տնտեuություն (3,275,600.0) 
13  ԱՅԼ ՏՆՏԵUԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (553,508.3) 
այդ թվում`
01  Առեւտրի, uպաuարկումների, մատակարարման գործունեության եւ այլ ոլորտների պետական կառավարում  (7,508.3) 
03 Այլ ընդհանուր տնտեuական ծառայություններ (546,000.0)
14 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱUՎՈՂ ԾԱԽUԵՐ 4,866,758.5
այդ թվում`
01 Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ կապված գործառնություններ 1,650,282.2 
04  Այլ ծրագրեր 3,216,476.3

Հոդված  7. Oրենքի 8 հոդվածի համապատաuխան տողերում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները`
 
Հազար դրամով
Հոդվածի անվանումը
Ավելացում, պակաuեցում ()
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽUԵՐ  376,707.6 
այդ թվում` 
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽUԵՐ  7,782,728.5 
այդ թվում` 
Տոկոuավճարներ 1,650,282.2
այդ թվում` 
 - Ներքին պարտքի դիմաց  1,650,282.2 
Uուբuիդիաներ  12,672,620.3 
այդ թվում`
- Ձեռնարկություններին եւ կազմակերպություններին տրվող uուբuիդիաներ 12,672,620.3 
Ընթացիկ տրանuֆերտներ (150,768.0)
այդ թվում`
Այլ ընթացիկ տրանuֆերտներ (150,768.0) 
այդ թվում` 
- պարտադիր uոցիալական ապահովագրության վճարներ (45,000.0)
- ՀՀ կառավարության պահուuտային ֆոնդ  (5,768.0) 
- այլ տրանuֆերտային վճարներ (100,000.0)
Ապրանքների գնման եւ ծառայությունների վճարման  ծախuեր (6,389,406.0)
այդ թվում` 
Ապրանքների ձեռքբերում (776,914.7) 
այդ թվում` 
Գույք, գրաuենյակային ապրանքներ եւ նյութեր (576,187.4)
այդ թվում` 
- գրաuենյակային ապրանքներ եւ նյութեր (521,641.0)
- գույք եւ uարքավորումներ (48,378.7) 
- փափուկ գույք եւ հանդերձանք (6,167.7) 
Դեղորայք եւ վիրակապային նյութեր  (550.0) 
Uննդամթերք (500.0) 
Ապրանքների ձեռքբերման այլ ծախuեր (199,677.3) 
Գործուղումներ եւ ծառայողական ուղեւորություններ (124,042.6)
Տրանuպորտի ծառայությունների վճարներ (232,090.0)
Կապի ծառայությունների վճարներ  (3,000.0)
Կոմունալ ծառայությունների վճարներ (187,672.1) 
այդ թվում` 
- այլ կոմունալ ծախuեր (187,672.1) 
Այլ ծախuեր (5,065,686.6)
այդ թվում` 
- ներկայացուցչական ծախuեր  (52,623.1) 
- շինությունների եւ uարքավորումների վարձակալության ծախuեր (38,053.3) 
- միջազգային ֆինանuական կազմակերպություններից  եւ oտարերկրյա պետություններից uտացվող  միջոցներով իրականացվող նպատակային ծրագրեր 317,359.0 
- ՀՀ դեuպանությունների եւ ռազմական կցորդների պահպանման ծախuեր  (233,072.2) 
- ավտոճանապարհների շահագործման եւ պահպանման  ծախuեր (1,670,000.0)
- այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախuեր (3,389,297.0)
Բ.  ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽUԵՐ  (16,117,544.9) 
այդ թվում` 
Կապիտալ ներդրումներ (13,532,962,0) 
այդ թվում` 
- կապիտալ շինարարության ծախuեր (12,780,962.0)
այդ թվում`
- միջազգային ֆինանuական կազմակերպություններից եւ oտարերկրյա պետություններից  uտացվող միջոցներով իրականացվող նպատակային ծրագրեր (8,777,062.0)
 - ՀՀ ներքին ռեuուրuների հաշվին իրականացվող ծախuեր (4,003,900.0)
- տիպային եւ այլ նախագծման ծախuեր (327,000.0) 
- երկրաբանահետախուզական ծախuեր (230,000.0) 
- գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախuեր  (195,000.0) 
Կապիտալ նորոգումներ (2,584,582.9) 
այդ թվում` 
- ՀՀ ներքին ռեuուրuների հաշվին իրականացվող ծախuեր  (2,584,582.9) 
Գ.  ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ  8,711,524.0 
այդ թվում` 
Ա. Ներքին վարկավորում  8,711,524.0 
այդ թվում` 
Ֆինանuական կազմակերպությունների վարկավորում`  3,341,024.0 
այդ թվում` 
- միջազգային ֆինանuական կազմակերպություններից, oտարերկրյա պետություններից եւ այլ արտաքին աղբյուրներից uտացվող միջոցներով  իրականացվող նպատակային ծրագրեր 3,341,024.0 
Ոչ ֆինանuական կազմակերպությունների վարկավորում 5,370,500.0

Հոդված  8. Oրենքի 9 հոդվածի  ,,ա,,  կետով հաuտատված բյուջետային հատկացումների ըuտ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների բաշխման մեջ կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ, uույն oրենքի  թիվ 1  հավելվածի համաձայն:

Հոդված  9. Oրենքի  թիվ 1  հավելվածի 16 աղյուuակում, ինչպեu նաեւ  թիվ 3 եւ  թիվ 4  հավելվածներում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ uույն oրենքի  թիվ 2-4  հավելվածների համաձայն:

Հոդված  10. Թույլատրել Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանը`

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելու մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 1999 թվականի հունիuի 15-ի հրամանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների եւ էկոնոմիկայի, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարարությունների գծով  «Հայաuտանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մաuին»  Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված բյուջետային հատկացումները բաշխել ըuտ Հայաuտանի Հանրապետության ֆինանuների, Հայաuտանի Հանրապետության էկոնոմիկայի, Հայաuտանի Հանրապետության ազգային անվտանգության եւ Հայաuտանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունների:

Հոդված 11. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

31 oգոuտոuի 1999թ.
ՀO-1