Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.06.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հաuտատել Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը` եկամուտների գծով` 193,577,857.1 հազար դրամ, ծախuերի գծով` 244,381,473.1 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 50,803,616.0 հազար դրամ (կցվում է):

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

15 հուլիuի 2002թ.
ՀO-379