Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ԸՍՏ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.03.1997
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռն ըստ կատեգորիաների եւ հողատեսքերի 1996 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի։

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝  Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Երեւան
26 մարտի 1997 թ.
ՀՕ-105

Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից
1997 թվականի մարտի 4-ին ընդունված ՀՕ-105 օրենքով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱԶՄԸ
1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Տվյալները ներկայացված են հազար հեկտարներով
NN 
ը/կ
Կատեգորիայի 
անվանումը
Ընդհա- 
նուր 
տարածք
Գյուղատնտեսական հողատեսքեր
Ոչ գյուղատնտեսական հողատեսքեր
      Ընդա- 
մենը
Այդ թվում
Ընդա- 
մենը
Այդ թվում
      Վարե- 
լահող
Բազմ- 
ամյա 
տնկար- 
կներ
Խո- 
պան
Խոտ- 
հարք
Արոտ Մելիա- 
րատիվ 
նախա- 
պատ. 
հողեր
Ան- 
տառ- 
ներ
Թապ- 
ուտ- 
ներ
Ճահ- 
ճուտ- 
ներ
Ջրե- 
րի 
տակ
Ճանա- 
պարհ- 
ների 
տակ
Շեն- 
քերի, 
հրա- 
պա- 
րակ- 
ների, 
փող- 
ոց- 
ների 
տակ
Խախտ- 
ված
հողեր
Այլ 
անօգ- 
տա- 
գոր- 
ծելի
հո- 
ղեր
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Գյուղատնտեսական 
նշանակության 
հողեր
549,6
508,2
359,3
62,4
-
66,0
20,5
41,4
-
0,2
0,3
-
2,3
0,7
9,3
0,1
28,5
2.
Բնակավայրերի/քաղաքների/գյուղերի 
հողեր
64,7
7,2
3,4
1,9
-
0,1
1,8
57,5
-
3,2
0,5
-
0,8
1,0
41,8
-
10,2
3.
Արդյունաբերության,տրանսպորտի, կապի պաշտպանության եւ այլ 
նշանակության հողեր
94,9
7,3
1,2
0,5
-
1,6
4,0
87,6
-
0,4
0,5
0,1
2,4
17,9
10,4
4,4
51,5
4.
Բնապահպան, առողջարարական, հանգստավայրերի, մարզական եւ պատմամշակութային նշանակության հողեր
205,3
4,3
0,3
0,1
-
0,3
3,6
201,0
-
53,5
1,3
-
127,9
0,1
0,5
-
17,7
5.
Անտառային 
ֆոնդի հողեր
375,8
18,1
0,5
1,8
-
3,1
12,7
357,7
-
311,5
26,7
-
0,3
0,5
0,1
0,1
18,5
6.
Ջրային 
ֆոնդի հողեր
19,3
0,1
-
-
-
-
0,1
19,2
-
0,1
-
-
15,7
0,3
0,2
0,1
2,8
7.
Պահեստային 
ֆոնդի հողեր
1664,7
846,2
118,8
8,0
0,8
67,8
650,8
818,5
0,2
10,0
15,0
0,3
15,8
18,8
12,3
1,4
744,7
8.
Ընդամենը
2974,3
1391,4
483,5
74,7
0,8
138,9
693,5
1582,9
0,2
378,9
44,3
0,4
165,2
39,3
74,6
6,1
873,9