Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ԸՍՏ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.09.1998
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռն ըստ կատեգորիաների եւ հողատեսքերի՝ 1997 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի։

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝  Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Երեւան
7 հոկտեմբերի 1998 թ.
ՀՕ-249

Հավելված
«Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռն
ըստ կատեգորիաների եւ հողատեսքերի՝ 1997 թվականի
հունվարի 1-ի դրությամբ հաստատելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռն 
ըստ կատեգորիաների եւ հողատեսքերի՝ 1997 թվականի 
հունվարի 1-ի դրությամբ

ՀՀ տարածքն ըստ կատեգորիաների Ընդհանուր 
տարածու- 
թյունը
այդ թվում
    գյուղատնտեսա- 
կան հողատեսքեր
վարելա-
հողեր
բազմամյա տնկարկներ խոպան հողեր խոտհարք-
ներ
արոտներ
1
2
3
4
5
6
7
8
ՀՀ տարածքը 
ընդամենը
2974,3
1391,4
494,3
63,8
0,4
138,9
634,0
այդ թվում՝
1. Գյուղատնտեսա-
կան նշանակության հողեր 
550,7
508,6
367,8
53,9
-
66,2
20,7
2. Բնակավայրերի (քաղաքների, գյուղերի) հողեր
65,7
8,2
4,1
2,2
-
0,1
1,8
3. Արդյունաբերության, տրանսպորտի, կապի 
եւ այլ նշանակության 
հողեր
94,9
7,4
1,6
0,5
-
1,6
4,0
4. Բնապահպան, 
առողջարարական, հանգստավայրերի, մարզական եւ պատմամշակութային նշանակության հողեր
205,3
4,3
0,3
0,1
-
0,3
3,6
5. Անտառային 
ֆոնդի հողեր
375,8
18,1
0,5
1,8
-
3,1
12,7
6. Ջրային 
ֆոնդի հողեր
19,3
0,1
-
-
-
-
0,1
7. Պահեստային 
ֆոնդի հողեր
1662,6
844,7
120,3
5,3
0,4
67,6
651,1

Ծանոթագրություն
 
Ոռոգվող հողատարածություններ
ընդամենը
284,5
որից՝
 
1. Գյուղատնտեսական հողատեսքեր 273,0
այդ թվում՝
 
վարելահող 202,8
բազմամյա տնկարկներ 57,3
խոպան հողեր 0,2
խոտհարքներ 6,7
արոտներ 6,0
2. Անտառներ եւ թփուտներ 11,5