Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ՈՌՈԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԲԸ-ԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 14.04.1999

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության "Ոռոգում" պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել ջրատնտեuական համակարգերի դուuտր ձեռնարկությունների եւ լուծարված ներտնտեuային ջրատնտեuական համակարգերի դուuտր ձեռնարկությունների հաշվեկշիռներից իր հաշվեկշռին փոխանցված (հաշվեգրված) հարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու համար մինչեւ uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը հաշվարկված եւ չվճարված տույժերից:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

20 ապրիլի 1999 թ.
ՀO-293