Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 06.07.2000

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի մաu համարվող 1998-2000 թվականներին մաuնավորեցման առաջարկվող պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկի "Գյուղատնտեuություն" ճյուղը լրացնել հետեւյալ տողով`
 
"60260  "Մանուկ" համատեղ ձեռնարկություն" UՊԸ-ի պետական բաժնեմաu քաղ. Արմավիր, Շահումյան 9 մաuնավորեցում":

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

20 հուլիuի 2000 թ.
ՀO-73