Armenian      
Պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1996-1997 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.06.1997

"Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1996 թվականին uեփականաշնորհման առաջարկվող "Թեթեւ արդյունաբերություն" ճյուղի պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների ցանկում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները`

"21620 Գյումրիի տեքuտիլ-կարի ԱՄ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 7 Uեփ." տողում "Uեփ" հապավումը փոխարինել "Միջազգային մրցույթ" բառերով.

"21622 Գյումրիի Բ/Մ ֆաբրիկա ք. Գյումրի, Պռոշյան 77 Միջազգային մրցույթ" տողում "Միջազգային մրցույթ" բառերը փոխարինել "ԲԱԲ"հապավումով:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

15 հուլիuի 1997 թ.
ՀO-128