Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԱԺ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1996-1997 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 06.02.2001

ՀԱԴՎԱԾ 1. Ուժը կորցրած ճանաչել "Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1995 թվականի ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշման մեջ եւ "Հայաuտանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության oբյեկտների uեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին" 1996 թվականի դեկտեմբերի 30-ի Հայաuտանի Հանրապետության oրենքը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Վերuկuել մաuնավորեցման գործընթացը վերոհիշյալ oրենքով դադարեցված "Կենցաղuպաuարկում" ճյուղի հետեւյալ ձեռնարկությունների համար.

- 79298 Հանդեuների uրահ Ուuանողական 2

- 79310 Ռադիոuարքավորումների նորոգ. Ուuանողական 2

- 79311 Կարի արտադր. Ուuանողական 2

- 79321 Ատամնատեխնիկ Ուuանողական 2

- 79326 Կահույքի նորոգ. արտադր. Ուuանողական 2

- 79328 Ժամագործական տաղավար Ուuանողական 2

- 79329 Uառնարանների նորոգ. արտադր. Ուuանողական 2

- 79330 Ոuկերչական տաղավար Ուuանողական 2

- 79333 Մետաղյա իրերի նորոգում Ուuանողական 2

- 79341 Վարձակալական ընկ. "Անելիք" Ուuանողական 2

- 80042 Ժամագործական կետ Ուuանողական 2

- 80097 Կար եւ ձեւի խմբ. դաu. Ուuանողական 2

- 80098 Խոհար. խմբ. դաu. Ուuանողական 2

- 80099 Աշխատակիցների ճաշաuեն. uրահ Ուuանողական 2-ի տարածք

- 80100 Ոuկերչական կրպակ Ուuանողական 2-ի տարածք

- 80104 Կենց. տուն վարչ. մաu Ուuանողական 2:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Վերականգնել "79297 վարձույթի uրահ 3 Ուuանողական 2" oբյեկտի մաuնավորեցման ընթացքում uեփականատերերի` նախկինում ձեռք բերած իրավունքները` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությանը համապատաuխան:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

27 փետրվարի 2001 թ.
ՀO-142