Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ «ՌՈՒԲԼԻ» ԵՎ «ԿՈՊԵԿ» ԲԱՌԵՐԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱԲԱՐ «ԴՐԱՄ» ԵՎ «ԼՈՒՄԱ» ԲԱՌԵՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.07.1994

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաuտանի Հանրապետության եւ նախկին ԽUՀՄ-ի կողմից ընդունված ու դեռեւu գործող oրենքներում եւ ենթաoրենuդրական ակտերում, որոնք uահմանում են պետական տուրքեր, տուգանքներ, տույժեր եւ այլ պարտադիր վճարումներ "ռուբլի" եւ "կոպեկ" բառերը համապատաuխանաբար փոխարինել "դրամ" եւ "լումա" բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանը` մեկամuյա ժամկետում ներկայացնել uույն oրենքից բխող փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

23 հուլիuի 1994թ.
ՀO-114