Armenian   Russian    
Աշխատանքային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.02.2006

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի (9 նոյեմբերի 2004 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 99-րդ հոդվածի չորրորդ մասում «համատեղ» բառը փոխարինել «համատեղությամբ աշխատողի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 117-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Աշխատանքային պայմանագիրը չի կարող լուծվել հղի կնոջ հետ հղիության ամբողջ ժամանակահատվածում (անհրաժեշտության դեպքում` բժշկական եզրակացության առկայության դեպքում), ծննդաբերության արձակուրդի եւ դրան հաջորդող ամսվա ընթացքում, ինչպես նաեւ մինչեւ մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողի հետ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի1-ին մասի 1-ին,2-րդ, 7-րդ կետերով եւ 123-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերի:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի երկրորդ մասում «օրերի» բառը փոխարինել «օրվա» բառով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին նախադասությունը «կատարվող աշխատանքի» բառերից հետո լրացնել «առնվազն» բառով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի երրորդ մասում «աստիճանից» բառը փոխարինել «աստիճան ցելսիուսից» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունում «տեղափոխվում» բառը փոխարինել «երկարաձգվում» բառով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունում «աշխատանքի» բառի վրայից բութը հանել:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին նախադասությունում «համապատասխան» բառից հետո ստորակետը հանել:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

28.03.2006
ՀՕ-39