Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Քաղաքացիական ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 02.05.2006

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հան՟՟րա՟պետու՟թյան օրեն՟՟՟քի (4 դեկտեմբերի 2001 թվականի, ՀՕ-272-Ն, այսուհետ՝ օրենք) 1-ին հոդվածում՝

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Հանրային ծառայությունը պետությանն օրենսդրությամբ վերապահված լիա՟զո՟րու՟թյուն՟՟ների իրականացումն է, որն ընդգրկում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մար՟մին՟ների կողմից քա՟ղա՟քա՟կա՟նություն իրականացնելը, պետական ծառայությունը եւ հա՟մայն՟քային ծա՟ռայությունը, ինչպես նաեւ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմին՟նե՟րում քա՟ղա՟քացիական աշխատանքը:».

2) 3-րդ մասի երկրորդ պարբերության «արտակարգ իրավիճակների» բառերը փոխա՟րի՟նել «փրկարար ծառայության» բառերով.

3) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Համայնքային ծառայությունը մասնագիտական գոր՟ծունեություն է, որն ուղղված է Հա՟՟՟յաս՟տանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով՝ տեղական ինքնակառա՟վար՟ման մարմիններին վերա՟պահ՟՟ված խնդիրների եւ գործառույթների իրակա՟նաց՟մանը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում «կարգավորվում» բառը փոխարինել «սահման՟վում» բա՟ռով, իսկ «սկզբունքների,» բառը փոխարինել «սկզբունքները եւ կարգավորվում են» բա՟ռերով:

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժզ» կետով.

«ժզ) մասնագիտական աշխատանքային ստաժ՝ ստացած բարձրագույն կրթության, իսկ տվյալ պաշտոնի անձնագրով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն նախատեսված լինելու դեպքում այդ կրթության մասին վկայող փաստաթղթում նշված որ՟ա՟կա՟վորմանը հա՟մա՟պա՟տաս՟խա՟նող աշխա՟տան՟քային ստաժ, անկախ պետական կամ մաս՟նա՟վոր ոլորտներում կատարած աշ՟՟խա՟տանքից: Մասնագիտական աշխատանքային ստաժը ներառում է համապատասխան որա՟՟կա՟վորում ստանալուց հետո աշխատած ժամանա՟կա՟շրջա՟նը:».

2) 3-րդ մասը «առ՟՟ըն՟թեր պե՟տական կառա՟վար՟՟ման մարմինների ղեկավարների եւ նրանց տե՟՟՟ղակալների,» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության նախա՟րա՟րու՟թյուն՟ների կառավարման ոլորտում գործող պե՟տական մարմինների ղեկավարների եւ նրանց տե՟ղա՟կալների,» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածում 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «գ1» կետով.

«գ1) Հայաստանի Հանրապետության նախա՟րա՟րու՟թյունների կառավարման ոլորտում գոր՟՟՟ծող պե՟տա՟կան մարմինների աշխատակազմերում.»:

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «ա» կետի «եւ» բառը փոխարինել «կամ» բառով.

2) 3-րդ մասը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Համապատասխան մարմիններում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նա՟խագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառա՟յու՟թյան 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ դա՟սի խորհրդականի դասային աստիճանները շնորհում են սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված պաշ՟տոնատար ան՟ձինք, իսկ Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟թյան Նախագահի աշխատակազմում՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախա՟գա՟հի աշ՟խա՟տա՟կազ՟՟մի ղե՟կա՟վարը:».

3) 5-րդ մասի՝

ա) առաջին պարբերությունը «պաշտոնի» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ քաղա՟քա՟ցիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնի,» բառերով, իսկ «ավելի բարձր» բառերից առաջ՝ «համապատասխան կամ» բառերով.

բ) երկրորդ պարբերությունը «աստիճան» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ քաղա՟քա՟ցիական ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի,» բառերով.

գ) երրորդ պարբերությունը «պաշտոն» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ քաղա՟քա՟ցիա՟՟կան ծառայության բարձրագույն պաշտոնի,» բառերով, իսկ «ավարտից հետո» բառերից հե՟տո՝ «` եռօրյա ժամկետում» բառերով.

4) 51-րդ եւ 7-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

5) 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«6. Սույն օրենքի 33-րդ հոդ՟՟՟՟՟վածի 1-ին կետի «բ», «գ», «դ», «թ» «ժ», «ժա», «ժբ», «ժէ» եւ «ի» ենթակետերով նախա՟տես՟՟ված հիմ՟քե՟րով զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու հետ             միա՟ժա՟մա՟նակ քաղաքացիական ծառայողը զրկվում է քաղաքացիական ծառայության դասային աստի՟ճա՟նից՝ տվյալ դա՟սային աստիճանը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշ՟տո՟նա՟տար անձի որոշ՟մամբ:»:

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածում 3-րդ մասը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Համապատասխան մարմինների, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նա՟՟՟՟՟՟խագահի աշխատակազմի, քաղաքացիական ծառայության պաշ՟՟տոն՟ների անձնագրերը հաս՟՟՟տատում (փոփո՟խում) են սույն օրենքի 15-րդ հոդ՟վա՟ծի 2-րդ կետում նշված պաշտոնատար ան՟՟՟ձինք՝ քա՟ղա՟քա՟ցիա՟կան ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ, այդ պաշտոնատար ան՟ձանց առաջար՟կու՟թյամբ:

Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟թյան Նախագահի աշխատակազմում քաղաքացիական ծա՟ռա՟յության բարձրագույն պաշ՟՟տոն՟ների անձնագրերը հաս՟՟տատում (փոփո՟խում) է Հայաստանի Հան՟րապետության Նախա՟գա՟հը, իսկ քաղաքացիական ծառայության գլխավոր, առաջատար եւ կրտսեր պաշ՟՟տոն՟ների անձնագրերը՝ Հայաստանի Հանրա՟պե՟տու՟թյան Նախագահի աշ՟խա՟տա՟կազ՟մի ղեկավարը՝ քա՟ղա՟քա՟ցիա՟կան ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ, այդ պաշ՟տո՟նատար անձանց առաջար՟կու՟թյամբ:»:

Հոդված 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «2007» թիվը փոխարինել «2009» թվով:

Հոդված 8. Օրենքի 121-րդ հոդվածում «եւ» բառը փոխարինել «կամ» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 122-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «բ» կետի «վերջին» բառը փոխարինել «3-րդ կամ 2-րդ ենթախմբերի, իսկ բարձրագույն պաշտոնների խմբի դեպքում՝ 2-րդ» բառերով.

2) 2-րդ մասի «ռեզերվում գտնվող այն քաղաքացիական ծա՟ռայողը, ով տվյալ պաշ՟տոնը զբաղեցնում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով» բա՟ռերը փոխարինել «ռեզերվից տվյալ պաշ՟տոնը ժամկետային աշխատանքային պայ՟մա՟նա՟գրով զբաղեցնող անձը» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

1) 7-րդ մասի չորրորդ պարբերությունը «միանշանակ» բառից հետո լրացնել «ճիշտ» բա՟ռով.

2) 10-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «նախարարության,», «նախարարին,» եւ «նա՟խա՟րա՟րը,» բառերից հետո համապատասխանաբար լրացնել «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլոր՟՟տում գործող պե՟՟տական մարմնի,», «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գործող պե՟տա՟՟՟կան մարմնի ղեկավարին,» եւ «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գործող պե՟տական մարմ՟նի ղեկավարը,» բառերով.

3) 11-րդ մասի ութերորդ պարբերության «՝ դրանք անց՟կաց՟նելուց երկու ամիս հետո» բառերը հանել:

Հոդված 11. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «գ1» կետով.

«գ1) Հայաստանի Հանրապետության նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում  գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 21-րդ կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված դեպքի.».

2) 21-րդ մասի առաջին պարբերությունը «իսկ» բառից հետո լրացնել «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի աշխատակազմի ղեկավարին եւ» բառերով.

3) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «գ1» կետով.

«գ1) Հայաստանի Հանրապետության նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը.»:

Հոդված 12. Օրենքի 151-րդ հոդվածը՝

1) «Դիվանագիտական» բառից առաջ լրացնել «1.» թվով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2-րդ մասով.

«2. Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչ՟վող քաղաքացիա՟կան ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնի նշանակման եւ պաշտոնից ազատ՟ման, նրանց վե՟րա՟պատ՟րաստ՟ման, ատեստավորման, կատա՟րած աշխա՟տանք՟՟՟՟՟նե՟րի մա՟սին կիսամյակային հաշ՟վետ՟վու՟թյուն՟ներ ներկա՟յացնելու, ծառայողական քննու՟թյուն՟նե՟րի, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ծառայության այլ գործընթացների հետ կապ՟ված առանձ՟նահատ՟կու՟թյունները եւ քաղաքացիա՟կան ծառայության այդ պաշ՟տոն՟նե՟րի ցան՟կը սահ՟մա՟նում է քաղաքա՟ցիական ծառայության խորհուրդը՝ համաձայնեցնելով ազ՟գա՟՟յին ան՟՟վտան՟գու՟թյան պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ:»:

Հոդված 13. Օրենքի 17-րդ հոդվածում՝

1)  3-րդ եւ 4-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

2)  5-րդ մասը «հայեցողական,» բառից հետո լրացնել «բա՟՟ցա՟ռությամբ Հայաս՟տա՟նի Հան՟րա՟՟պե՟տու՟թյան համայնքների ղեկավարների տեղա՟կալների, խորհրդականների, մա՟մուլի քար՟՟տու՟ղար՟ների, օգնական՟նե՟րի եւ ռեֆերենտների պաշ՟տոն՟ների,»  բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) «17-րդ հոդվածի 3-րդ» բառերը փո՟խա՟րինել «20-րդ հոդվածի 7-րդ» բա՟ռե՟րով.

2) «ա» կետի «ծառայողի կամ սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված կարգով սույն կետի «բ» ենթակետով նախատեսված անձի կողմից մինչեւ վեց ամիս ժամկետով» բառերը փո՟խա՟րինել  «ծառայողի կողմից մինչեւ վեց ամիս ժամկետով կամ սույն հոդվածի 2-րդ կետով նա՟խա՟տեսված կարգով սույն կետի «բ» ենթակետով նախատեսված անձի կողմից»  բառերով:

Հոդված 15. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ մասի առաջին պարբերության  «, կամ քաղաքացիական ծա՟ռայողի  ցանկու՟թյամբ» բառերը հանել, իսկ երկրորդ պարբերությունը «նախարարության,» եւ «նախարարի,» բա՟ռե՟րից հետո համապատասխանաբար լրացնել «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլոր՟տում գոր՟՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի,» եւ «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի ղեկավարի,» բառերով.

2) 6-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Սույն կետի «ա» ենթակետը չի տարածվում սույն օրենքի 122-րդ հոդվածի 1-ին կետով եւ սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքերի վրա:».

3) 12-րդ մասի «գ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) 12-րդ մասի երկրորդ պարբերության երկրորդ եւ երրորդ նախադասությունները հանել.

5) 14-րդ եւ 15-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«14. Ատեստավորման արդյունքները, սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ եւ101-րդ կետե՟րով սահմանված կարգով, եռօրյա ժամ՟կե՟տում ներկայացվում են քաղաքացիական ծառա՟յո՟ղին պաշ՟տո՟նի նշա՟նակելու իրա՟վա՟սու՟թյուն ունեցող պաշտոնատար անձին (մարմ՟նին), որը քաղա՟քա՟ցիա՟կան ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու արդյունքի դեպքում ըն՟դու՟՟նում է նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշում:

15. Քաղաքացիական ծառայողին պաշ՟տոնի նշա՟նակելու իրավասություն ունեցող պաշ՟տո՟նա՟տար անձը (մարմ՟ինը) սույն հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված որո՟շումն ընդունում է ոչ ուշ, քան ատես՟տա՟վոր՟ման արդյունքներն ստանալու օր՟վանից երեք աշխատանքային օրվա ըն՟թաց՟քում:

Քաղաքացիական ծա՟ռայողին պաշ՟տոնի նշա՟նակելու իրավասություն ունեցող պաշտո՟նա՟տար անձը (մարմ՟ինը) քաղաքացիական ծառայողի ժամանակավոր անաշխատունա՟կու՟թյան եւ ար՟ձա՟կուր՟՟դում գտնվելու ժամանակ սույն հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված որոշումն ըն՟դու՟նում է նրա` աշխատանքի ներկայանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ըն՟թաց՟քում:»:

Հոդված 16. Օրենքի 20-րդ հոդվածը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 20. Քաղաքացիական ծա՟ռա՟յողի վերապատրաստումը, մաս՟նա՟գիտա՟կան գի՟տե՟լիք՟ների եւ աշխա՟տան՟քային ունակություն՟ների կատարելա՟գործ՟ման նպա՟տա՟՟կով գոր՟ծուղումը

1. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը կազմակերպում եւ հա՟մակարգում է քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը՝ համագործակցելով համա՟պա՟տաս՟խան մարմինների հետ:

2. Յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայող առնվազն երեք տարին մեկ ենթա՟կա է պար՟տադիր վերապատրաստման:

Վերապատրաստումն անց՟կաց՟վում է նաեւ քաղաքա՟ցիական ծա՟ռայության տվյալ պաշ՟տոնի անձնագրով քաղաքացիական ծա՟ռա՟՟յողի իրա՟վունք՟նե՟րի ու պարտականությունների, մաս՟նա՟՟՟գի՟տական գիտելիքների եւ աշ՟խա՟՟տան՟՟քային ունա՟՟կու՟թյուն՟՟ների տիրա՟պետման կոնկրետ պահանջ՟նե՟րի կատարելագործման կամ այդ պահանջների փո՟փոխ՟՟ության դեպքում՝ քա՟ղաքա՟ցիա՟կան ծա՟ռա՟՟յողի կամ աշխա՟տա՟կազ՟՟՟մի ղե՟կա՟վարի նա՟խա՟ձեռնու՟թյամբ:

3. Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումն անցկացվում է աշխատա՟կազմի ղե՟կավարի հայտի հի՟ման վրա:

4. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստողների թեկնածությունը  հաստատում է քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը:

5. Քաղաքացիական ծա՟ռա՟յողների վերա՟պատ՟րաս՟տումն անցկացվում է  քա՟ղա՟՟՟՟քացիական ծառայու՟թյան խորհրդի  հաստատած ծրագրերով:

6. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կա՟տար՟՟վում են պետական բյուջեի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:

7. Մաս՟նա՟գիտա՟կան գիտելիքների եւ աշխա՟տան՟քային ունակություն՟ների կատարելա՟գործ՟ման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գոր՟ծուղումն իրականաց՟նում է՝

ա) մինչեւ մեկ տարի ժամկետով գործուղման դեպքում՝ նրան պաշտոնի նշա՟՟՟՟նա՟կելու իրա՟վասություն ունեցող պաշ՟տոնա՟տար անձը, բացառու՟թյամբ սույն կետի երկրորդ պարբերու՟թյամբ նախատեսված դեպքի.

բ) մեկ տարուց ավելի ժամկետով գործուղման դեպքում՝ նրան պաշտոնի նշա՟՟՟՟նա՟կելու իրա՟վա՟սություն ունեցող պաշ՟տոնա՟տար անձը, բացառու՟թյամբ սույն կետի երկրորդ պարբե՟րու՟՟թյամբ նախատեսված դեպքի, քաղա՟քա՟՟ցիա՟կան ծա՟ռա՟յու՟թյան խորհրդի համաձայնու՟թյամբ:

Սույն կետով նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության նա՟խա՟րա՟րու՟թյան, նախարարու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի, կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի, մարզ՟պե՟տա՟րանի (Երեւա՟նի քաղաքապետարանի) աշխա՟տա՟կա՟զմի ղեկավարի գործուղումը, նրան պաշ՟տո՟նում նշա՟նա՟կե՟լու իրա՟վասություն ունե՟ցող պաշ՟տո՟նա՟տար անձի (մարմնի) եւ քա՟ղա՟քացիական ծառայության խորհրդի համա՟ձայ՟նու՟՟թյամբ, համապա՟տաս՟խանաբար իրականացնում են նա՟խա՟րարը, նախա՟րա՟րու՟թյան կառա՟վար՟ման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի ղեկավարը, կա՟ռա՟վա՟րությանն առընթեր պե՟տական կա՟՟ռա՟վար՟ման մարմնի ղեկավարը, մարզ՟պետը (Երեւանի քա՟ղա՟քապետը):

8. Սույն հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքերում պահպանվում են քաղաքա՟ցիա՟կան ծառայողի պաշտոնը եւ ստաժը, իսկ նրա վարձատրու՟թյու՟նը կարող է պահպանվել նրան պաշ՟՟՟տոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշ՟տո՟նատար անձի (մարմնի) հայեցո՟ղու՟թյամբ:

9. Սույն օրենքի հիման վրա քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մաս՟նա՟գիտա՟կան գիտելիքների եւ աշխա՟տան՟քային ունակություն՟ների կատարելա՟գործ՟ման նպա՟տա՟՟կով գոր՟ծուղելու կարգը սահմանում է քա՟ղա՟՟՟՟քացիական ծառայու՟թյան խորհուրդը:»:

Հոդված 17. Օրենքի 21-րդ հոդվածում 3-րդ մասի «բ» կետը «հայեցողական» բառից հետո լրաց՟նել «,բացա՟ռությամբ Հայաս՟տա՟նի Հանրա՟պե՟տու՟թյան համայնքների ղեկավարների տեղա՟կալների, խորհրդականների, մա՟մուլի քար՟՟տու՟ղար՟ների, օգնական՟նե՟րի եւ ռեֆերենտների պաշ՟տոն՟ների,» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 25-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «բ» կետի «եւ» բառը փոխարինել «կամ» բառով.

2) 2-րդ մասի «հաստատում են» բառերը փոխարինել «հաս՟՟տատում է» բառերով:

Հոդված 19. Օրենքի 29-րդ հոդվածում 1-ին մասը «ուղեկցվում են» բառերից հետո լրացնել «հա՟մապատասխան մարմնի վերակազմակերպմամբ եւ կառուցվածքային փոփոխությամբ (ան՟վա՟նափոխությամբ) պայմանավորված» բառերով:

Հոդված 20. Օրենքի 31-րդ հոդվածում 2-րդ մասը «նախարարության,» եւ «նախարարի,» բառերից հետո համապատասխանաբար լրացնել «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլոր՟տում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի,» եւ «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի ղեկավարի,» բառերով:

Հոդված 21. Օրենքի 32-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զ» կետով.

«զ) քաղաքացիական ծառայության ավելի բարձր դա՟սա՟յին աս՟տիճանի, բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի, իջեցում՝ մեկ աստի՟ճա՟նով:».

2) 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 «Մինչեւ կարգապահական տույժ նշանակելը կարգապահական տույժ կիրառելու իրա՟վա՟սություն ունեցող պաշտոնատար անձը կարգապահական խախտման վե՟րա՟բեր՟յալ պետք է գրա՟վոր բացատրություն պահանջի կարգապահական խախտում թույլ տված քա՟ղա՟քա՟ցիա՟կան ծա՟ռա՟յողից:».

3) 3-րդ մասի առաջին պարբերության «իսկ Հայաստանի Հանրապետության» բառերը փո՟խա՟րինել «իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի,» բառերով, իսկ պարբերությունը «կառավարությանն առ՟ըն՟թեր պե՟տա՟կան կառավարման մարմ՟՟նի ղե՟կա՟՟վարի,» բառերից առաջ լրացնել  «նախա՟րա՟րու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պետա՟կան մարմնի ղեկավարի,» բառերով.

4) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երրորդ պարբերությունով.

«Սույն հոդվածի 1-ին կետի «զ» ենթակետով նախատեսված կարգապահական տույժը քա՟ղա՟քա՟ցիա՟՟կան ծառայողի նկատմամբ կիրառում է քաղաքացիական ծառայության տվյալ դասային աստիճանը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշ՟տոնատար անձը:»:

Հոդված 22. Օրենքի 33-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը  «գ» կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «գ1» կետով.

«գ1) սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» եւ «զ» կամ «դ» եւ «զ» ենթակետերով նա՟խա՟տես՟ված կարգա՟պահական տույժերը մեկ տարվա ընթացքում կիրառելը.».

2) 1-ին մասի «ժդ» կետը «չանցնելը» բառից հետո լրաց՟նել «՝ քաղաքացիական ծա՟ռա՟յու՟թյան խորհրդի համաձայնությամբ» բառերով.

3) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «իբ» կետով.

«իբ) սույն օրենքի 122-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված արտամրցութային կարգով քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնին նշանակելը:»:

Հոդված 23. Օրենքի 37-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «զ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբա՟գրու՟թյամբ.

«զ) համաձայնություն է տալիս քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» եւ (կամ) «դ» ենթակետերով նա՟խա՟տես՟ված կարգա՟պահական տույ՟ժերը մեկ տարվա ընթացքում կրկին կիրառելու, սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կե՟տի «գ» եւ  «զ» կամ «դ» եւ «զ» ենթակետերով նա՟խա՟տես՟ված կար՟՟՟՟՟գա՟պահական տույժերը մեկ տար՟՟վա ընթացքում կիրառելու, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթա՟կե՟տով նախատեսված կարգապահական տույժը կիրա՟ռե՟լու դեպքերում.»:

Հոդված 24. Օրենքի 40-րդ հոդվածում 4-րդ մասը «նախարարության,» բառից հետո լրաց՟նել «նախարարու՟թյան կառավարման ոլորտում գոր՟ծող պե՟տա՟կան մարմնի,» բառերով:

Հոդված 25. Օրենքի 58-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «արտակարգ իրավիճակների» բառերը փո՟խա՟րինել «փրկարար ծառայության» բառերով:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

25.05.2006
ՀՕ-50