Armenian      
Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՐԱՎԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՎԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.05.2006

Հոդված 1. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (3 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-43-Ն) 6-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության «ը» կետը «ներգրավված փոխառությունների» բառերից հետո լրացնել «եւ դրանց մուտքը հաստատող փաստաթղթերի» բառերով:

Հոդված 2 . Օրենքի 15-րդ հոդվածի երկրորդ մասը «ձեւերը» բառից հետո լրացնել «եւ լրացման կարգը» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «զ» կետում «200 000 դրամի չափով»բառերը փոխարինել «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափով» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասի «դ» կետում «երկու տարվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «մեկ տարվա ընթացքում» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

17.06.2006
ՀՕ-82