Armenian   Russian    
Հրդեհային անվտանգության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 03.07.2002
ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հրդեհային անվտանգության մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (15 մայիuի 2001 թվական, ՀO-176) 7-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

"Պետական հակահրդեհային ծառայությունն ընդգրկվում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի համակարգում:":

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

23 հուլիuի 2002 թ.
ՀO-395-Ն