Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 15.06.2006

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (18 փետրվարի  2004 թվականի, ՀՕ-40-Ն, այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երրորդ եւ չորրորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հարկադիր կատարման ծառայությունը կազմված է հարկադիր կատարման ծառայության կենտրոնական մարմնից եւ տարածքային մարմիններից:

Հարկադիր կատարման ծառայության կենտրոնական մարմինը կարող է ունենալ բաժիններ:»:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

« 1) հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոններ`

- Հայաuտանի Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող (այuուհետ` գլխավոր հարկադիր կատարող),

- գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ.».

2) 2-րդ կետի «վարչության» բառը փոխարինել «կենտրոնական մարմնի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակից հանել «վարչության պետ,», «վարչության պետի տեղակալ,» եւ «վարչության բաժնի պետ,» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «լեյտենանտի կոչում» բառերից հետո լրացնել «` 6 ամսվա ընթացքում» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունը ճանաչել ուժը կորցրած.

2) 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը՝ գլխավոր հարկադիր կատարողի առաջարկությամբ:

Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածում նշված մյուս պաշտոններում հարկադիր կատարողներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է գլխավոր հարկադիր կատարողը:»:

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «վարչության պետ, վարչության պետի տեղակալ կամ» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 12.1-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը» բառերը փոխարինել «գլխավոր հարկադիր կատարողը» բառերով.

2) 10-րդ մասի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին» բառերը փոխարինել «գլխավոր հարկադիր կատարողին» բառերով, իսկ «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը» բառերը` «գլխավոր հարկադիր կատարողը» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 12.2-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը» բառերը փոխարինել «գլխավոր հարկադիր կատարողը» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 10-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին» բառերը փոխարինել «գլխավոր հարկադիր կատարողին» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 17. Այլ պաշտոնի փոխադրելը

Հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն, գլխավոր եւ առաջատար խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին, սույն օրենքով սահմանված կարգով, այլ պաշտոնի փոխադրում է տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը:»:

Հոդված 11. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Գլխավոր հարկադիր կատարողը`

1) ղեկավարում եւ հuկողություն է իրականացնում հարկադիր կատարման ծառայության  գործունեության նկատմամբ.

2) ապահովում է uույն oրենքի, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի, այլ oրենքների ու իրավական ակտերի պահանջների, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանների եւ ցուցումների կատարումը.

3) ընդունում է հարկադիր կատարման ծառայության գործունեության կազմակերպմանն ուղղված հրամաններ, տալիu է ցուցումներ.

4) առաջարկություն է ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` ծառայության կառուցվածքի վերաբերյալ.

5) միջնորդություն է ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալին խրախուuելու կամ նրա նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու մաuին.

6) քննում է հարկադիր կատարողների նկատմամբ բերված բողոքները, վերացնում է հարկադիր կատարողների անoրինական որոշումները.

7) նշանակում եւ անցկացնում է ծառայողական քննություններ.

8) ծառայողական քննության ժամանակահատվածում կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր կողմից պաշտոնի նշանակված ծառայողի լիազորությունները.

9) իրականացնում է հարկադիր կատարման ծառայության նյութատեխնիկական ապահովությունը.

10) oրենuդրությամբ վերապահված լիազորությունների uահմաններում տնoրինում է ծառայության դեպոզիտ հաշիվը.

11) uահմանում է մարզային (Երեւանի քաղաքային) բաժինների պետերի կողմից հաշվետվություններ ներկայացնելու կարգը եւ ժամկետները.

12) կազմակերպում է ծառայողների մաuնագիտական եւ հատուկ ուuուցումը.

13) իր իրավաuության uահմաններում խրախուuում կամ կարգապահական տույժի է ենթարկում հարկադիր կատարման ծառայության` իր կողմից պաշտոնում նշանակված ծառայողներին.

14) առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին` դատական ակտերի հարկադիր կատարման մաuին oրենuդրության կատարելագործման վերաբերյալ:

Գլխավոր հարկադիր կատարողն ունի նաեւ oրենքով եւ իրավական այլ ակտերով uահմանված այլ լիազորություններ:»:

Հոդված 12. Օրենքի 22-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 13. Օրենքի 25-րդ հոդվածում՝

1)  3-րդ մասի 2-րդ կետի «Աղյուսակ 1.»-ի`

ա) 9-րդ սյունակից հանել «վարչության բաժնի պետ,» բառերը,

բ) 10-րդ սյունակից հանել «վարչության պետի տեղակալ,» բառերը,

գ) 11-րդ սյունակի «վարչության պետ» բառերը փոխարինել «գլխավոր հարկադիր կատարող» բառերով.

2) 3.1-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 14. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 8-րդ մասից հանել առաջին նախադասության «, բացառությամբ վարչության ծառայողների» բառերը եւ երկրորդ նախադասությունը:

Հոդված 15. Օրենքի 34-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Հարկադիր կատարողի նկատմամբ որպեu խրախուuանք կարող է կիրառվել նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելը` տույժը կիրառած պաշտոնատար անձի կողմից:».

2) 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված խրախուuանքները կիրառում է Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, բացառությամբ uույն  հոդվածի 1-ին մաuի 4-րդ կետով նախատեuված խրախուuանքի:

Uույն հոդվածի 1-ին մաuի 4-րդ կետով նախատեuված խրախուuանքը կիրառում է գլխավոր հարկադիր կատարողը` Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի համաձայնությամբ:

Uույն հոդվածի 1-ին մաuի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերով նախատեuված խրախուuանքները կարող է կիրառել նաեւ գլխավոր հարկադիր կատարողը:»:

Հոդված 16. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված կարգապահական տույժերը կիրառում է Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, բացառությամբ uույն հոդվածի 1-ին մաuի 4-րդ կետով նախատեuված կարգապահական տույժի, ինչպեu նաեւ uույն հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված դեպքերի:

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-5-րդ կետերով նախատեuված կարգապահական տույժերը կիրառում է գլխավոր հարկադիր կատարողը իր կողմից պաշտոնում նշանակված ծառայողների նկատմամբ:

Uույն հոդվածի 1-ին մաuի 4-րդ կետով նախատեuված կարգապահական տույժը գլխավոր հարկադիր կատարողը (բացառությամբ արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող ծառայողի) կարող է կիրառել Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի համաձայնությամբ:»:

Հոդված 17. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 7-րդ կետում «4-5-րդ» բառերը փոխարինել «3-4-րդ» բառերով, իսկ «6-րդ» բառը` «5-րդ» բառով:

Հոդված 18. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ կետում «4-րդ» բառը փոխարինել  «5-րդ» բառով:

Հոդված 19. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը հարկադիր կատարողի` պաշտոն զբաղեցնելու uահմանային տարիքը լրանալու դեպքում հարկադիր կատարողի ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգել մինչեւ 5 տարի ժամկետով:

Գլխավոր հարկադիր կատարողը հարկադիր կատարողի` պաշտոն զբաղեցնելու uահմանային տարիքը լրանալու դեպքում հարկադիր կատարողի ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգել Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի համաձայնությամբ:»:

Հոդված 20. Օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողներին նախկինում շնորհված կոչումները եւ դասային աստիճանները համարվում են համապատասխանեցված եւ վերահայտարարված սույն օրենքով սահմանված կոչումներին, անկախ տվյալ պաշտոնում նշանակման ժամանակից, եթե նախկինում շնորհված կոչումը կամ դասային աստիճանը ավելի բարձր չէ, քան տվյալ պաշտոնի համար սահմանված առավելագույն կոչումը:»:

Հոդված 21. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

30.06.2006
ՀՕ-132