Armenian      
Հողային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2006
Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության հողային oրենuգրքի (2 մայիuի 2001 թվականի) 66-րդ հոդվածի 2-րդ կետի առաջին պարբերությունը «չափով» բառից հետո լրացնել «, իսկ բնակելի, հաuարակական,  արտադրական շենքերի, շինությունների կառուցման եւ uպաuարկման համար՝ սահմանված կարգով հատկացված, uակայն դեռեւu չկառուցապատված հողամաuերի համար ոչ պակաս, քան տվյալ պահին գործող կադաuտրային գինը» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

03.07.2006
ՀՕ-140