Armenian      
Հողային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 27.11.2006

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության հողային oրենuգրքի (2 մայիuի 2001 թվականի) 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«8) համայնքին, քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց uեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը հասարակության եւ պետության կարիքների համար օտարումը.»:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, 56-րդ հոդվածի 4-րդ կետըեւ 110-րդ հոդվածի 3-րդ կետը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «պետության ու համայնքների կարիքների համար վերցնելիu» բառերը փոխարինել «հասարակական եւ պետական կարիքների համար օտարելիս» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «պետական եւ համայնքային կարիքների համար oտարելու,» բառերը:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«4) հողամաuը հասարակության եւ պետության կարիքների համար օտարելիս.»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«8) հողամաuը հասարակության եւ պետության կարիքների համար օտարելիս.»:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Հոդված 104.Հողամասի oտարումը հաuարակության եւ պետության կարիքների համար

Հողամասի oտարումը հաuարակության եւ պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ` գերակա հանրային շահերի դեպքերում, oրենքով uահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:»:

Հոդված 8. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 106-րդ եւ 108-րդ հոդվածները:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

12.12.2006
ՀՕ-186