Armenian      
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.11.2006

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության  օրենս•իրքը (6 դեկտեմբերի 1985 թվականի) լրացնել hետեւյալ բովանդակությամբ 2382 -րդ    հոդվածով`

«Հոդված 2382 .  Սննդամթերքի անվտան•ության բնա•ավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող պետական լիազորված  մարմինը

Սննդամթերքի անվտան•ության բնա•ավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող պետական լիազորված  մարմինը քննում է սույն օրենս•րքի  158-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, երրորդ, հին•երորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ, տասներեքերորդ եւ տասնչորսերորդ մասերով, 188-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ •ործերը:

Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված մարմնի անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ •ործերը քննելու եւ վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունի •յուղատնտեսության ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի  կազմում •ործող համապատասխան պետական տեսչությունը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

15.12.2006
ՀՕ-194