Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Շահութահարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.12.2006

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 սեպ՟տեմ՟բերի 1997 թվականի, ՀՕ-155) 46-րդ հոդվածում`

ա) վերնագրի «եւ հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվություն՟ների» բառերը փո՟խար՟ինել «, հաշվապահական հաշվեկշռի եւ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշ՟վետ՟վութ՟յան» բառերով.

բ) 1-ին կետի «հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվություն՟ներ`» բառերը փո՟խար՟ինել «հաշվապահական հաշվեկշիռ եւ ֆինանսական արդյունքների մասին  հաշվետվություն`» բառերով.

գ) 2-րդ կետի «հաշվապահական (ֆինանսական) հաշ՟վետ՟վություն՟ների» բառերը փո՟խար՟ինել «սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված հաշվետվությունների» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

19.12.2006
ՀՕ-222