Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.12.2006

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի` լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի «11. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժինը`

ա) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6-րդ եւ 7-րդ կետերով`

«6.

ազատ տնտեսական գոտու շահագործում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

7.

ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ».

բ) 1-ին կետի 9-րդ սյունակը լրացնել «Հ» տառով.

գ) 2-րդ կետի 7-րդ սյունակի «Մ» տառը հանել, իսկ 9-րդ սյունակը լրացնել «Հ» տառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21.12.2006
ՀՕ-242